działka z trzema budynkami
CENA OFERTY - 96 895 zł
Cena za m² - 9,48 zł

Sprzedam Działkę
gmina Krzczonów
powiat lubelski
woj. lubelskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 10 221 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Krzczonów, dn. 22.05.2020 r. Wójt Gminy Krzczonów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki Nr 141/4 położonej w obrębie geodezyjnym Kosarzew Dolny. 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Kosarzewie Dolnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 141/4 o pow. 1,0221 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1I/00128490/2. Działka od północy graniczy z działką rolną i siedliskiem, od zachodu z działką rolną, od południa z dwiema nieruchomościami zabudowanymi, jedna zabudowana jest budynkiem usługowym „Dworek Aleksander”, druga działka zabudowana jest siedliskiem. Dojazd do działki asfaltową drogą powiatową Krzczonów – Bychawa z bezpośrednim wjazdem na działkę z gminnej drogi wewnętrznej, utwardzonej płytami betonowymi. Działka nieogrodzona, porośnięta trawą i krzewami. Nieruchomość zbudowana jest trzema wolnostojącymi, murowanymi, parterowymi. Dwa budynki są pobudowane szeregowo, trzeci pobudowano prostopadle do nich, wzdłuż drogi gminnej. Powierzchnia dwóch budynków garażowych wynosi 162 m2 każdy. Budynki są konstrukcji szkieletowej, żelbetonowej na podmurówce betonowej z wypełnieniem z cegły silikatowej. Dach o konstrukcji drewnianej, stropodach pokryty eternitem. Budynki nie mają ścian wewnętrznych i posiadają cztery wrota drewniane. Budynki są w słabym stanie technicznym. Trzeci budynek gospodarczy, parterowy o konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej 54 m2. Trzy ściany budynku wykonane są z płyty betonowej. Czwarta ściana, frontowa ma wypełnienie z cegły silikatowej. Dach budynku stropodach, o konstrukcji drewnianej jest pokryty eternitem. Budynek posiada drewniane wrota. Budynek jest w słabym stanie technicznym. Budynki powstały w latach 60-tych ubiegłego wieku dla potrzeb Państwowego Ośrodka Maszyn Rolniczych. W latach 80-tych ubiegłego wieku do około 2009 r. budynki stanowiły zaplecze dla Spółdzielni Kółek Rolniczych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który z dniem 01.01.2003 r. utracił ważność teren ten przeznaczony był pod teren urządzeń obsługi rolnictwa i oznaczony był symbolem B 10 RPU. Obecnie gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzczonów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzczonów Nr XXXI/154/2010 działki przeznaczone są pod tereny i obiekty obsługi rolnej wskazane do przekształceń na usługi komercyjne, usługi turystyki lub sportu i rekreacji. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 20 grudnia 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 96 895,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych). 3. Sprzedaż na dzień ogłoszenia przetargu zwolniona jest z podatku VAT. 4. Działka będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. 5. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 6. Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Krzczonów przy ul. Spokojnej 7, pok. Nr 1 (sala konferencyjna – parter). 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 19.000,00 zł najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r. Wadium powinno być wpłacone na konto Urzędu Gminy Krzczonów Nr 74 8685 0001 0011 4185 2000 0030 z adnotacją „Przetarg na sprzedaż działki Nr 141/4”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Krzczonów. 8. Uczestnik przetargu musi okazać się dokumentem tożsamości. 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa oraz oryginał dokumentu tożsamości pełnomocnika. Cudzoziemiec winien posiadać pisemną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości. 10. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami oraz wypisem z KRS (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 11. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 12. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 14. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia podlegają zwrotowi. 15. Wójt Gminy Krzczonów zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dniu od daty rozstrzygnięcia przetargu. 16. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed zawarciem notarialnej umowy kupna – sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znaleźć się na koncie Urzędu. 17. Wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają nabywcę. 18. Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, Wójt Gminy Krzczonów może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 19. Wójt Gminy Krzczonów może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu. 20. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy Krzczonów za pośrednictwem komisji przetargowej. 21. W sprawach nieunormowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1490). 22. Zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w przetargu dokonały wcześniejszych oględzin nieruchomości. W tym celu należy uprzednio uzgodnić termin oględzin ze Sprzedającym. 23. Niniejsze ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.krzczonow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl oraz w prasie i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzczonów. 24. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów, 23-110 Krzczonów, ul. Spokojna 7, pokój nr 7, tel. 81 566 40 51 Ogłaszający: Wójt Gminy Krzczonów Kontakt: Urząd Gminy Krzczonów tel: (81) 5664051 sekretariat@krzczonow.mbnet.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 65

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.