Działka zabudowana
CENA OFERTY - 747 200 zł
Cena za m² - 41,03 zł

Sprzedam Działkę
gmina Panki
powiat kłobucki
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 18 213 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk Masy Upadłości JAPART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Złochowicach ul. Fabryczna 3 (biuro syndyka: ul. Dąbrowskiego 52/1, 42-200 Częstochowa) ogłasza przetarg na wybór nabywcy nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości I. PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem o charakterze produkcyjno – biurowo – socjalnym zlokalizowanej w miejscowości Złochowice przy ul. Fabrycznej 3, obręb Złochowice, gm. Opatów, powiat kłobucki. Nieruchomość obejmuje działki gruntu nr 540/15, 540/16, 541/5 obręb 0007, o łącznej powierzchni 1,8213 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku prowadzi księgę wieczystą nr KW CZ2C/00021986/7 za cenę wywoławczą nie niższą niż 747.200,00 zł (siedemset czterdzieści siedem tysięcy , dwieście i 00/100 złotych) netto plus VAT w przypadku jego wystąpienia. Opis i oszacowanie nieruchomości oraz operat szacunkowy dla nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu sporządzony przez Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych „OLSZEWSKI” Jakub Olszewski z dnia 30.08.2019 r., jest udostępniony do wglądu w Biurze Syndyka - Marii Kosiarz-Szewczykowskiej w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 52/1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 14.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 20/16 w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie – po uprzednim telefonicznym umówieniu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w Regulaminie przetargu. Dodatkowe informacje w przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 604 499 508 oraz w Biurze Syndyka znajdującym się w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 52/1. Możliwe jest również przesłanie regulaminu przetargu drogą @, po wcześniejszym zapytaniu na adres e-mail: kancelaria12@op.pl II. WYMOGI FORMALNE Oferty należy składać do dnia 06 sierpnia 2020 r. godz. 12.00 na adres: Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. W razie braku możliwości złożenia oferty w biurze podawczym Sądu wskutek całkowitego zamknięcia budynku Sądu dla interesantów na mocy decyzji właściwych organów, oferty mogą zostać złożone w Biurze Syndyka Marii Kosiarz-Szewczykowskiej w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 52/1, w terminie do dnia 06 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła do Sądu po terminie i godzinie jak wyżej, nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 20/16 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Japart sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 74.720,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące, siedemset dwadzieścia złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Japart sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Fabryczna 3, Złochowice, w banku ING Bank Śląski o numerze: 10 1050 1142 1000 0090 3099 0445, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. VIII GUp 20/16”, najpóźniej do dnia poprzedzającego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert (przy czym liczy się data uznania rachunku Upadłego). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 07 sierpnia 2020 r. o godz. 13.00, sala 108 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Szczegółowe warunki przetargu określone są w Regulaminie. III. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości bądź w części bez podania przyczyny. Kontakt: JAPART Sp z o. o. w upadłości likwidacyjnej tel: 034/3614507 kancelaria12@op.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 40

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.