Sprzedam dom - GOŚCIENCIN
CENA OFERTY - 200 000 zł
Cena za m² - 536,19 zł

Sprzedam Dom
gmina Włoszczowa
powiat włoszczowski
woj. świętokrzyskie
Dodano 23 dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 6 100 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Dojazd droga dojazdowa, nawierzchnia - asfalt

Budynki

Rodzaj Zabudowy dom jednorodzinny wolnostojący
Rynek wtórny
Stan techniczny niski
Powierzchnia całkowita 373,0m2
Powierzchnia użytkowa 459,7m2
Liczba kondygnacji 1
Liczba pokoi 5
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza, że w dniu 14.10.2020r. o godz. 1000 w sali nr 55 w Urzędzie Gminy Włoszczowa, przy ul. Partyzantów 14 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa. 1. Nieruchomość położona w miejscowości Gościencin, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obręb 08 – obszar wiejski działką nr 180 o pow. 0,61 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1W/00034267/2. 2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej, przylegającym do niego budynkiem stanowiącym zaplecze techniczne szkoły, dwoma budynkami gospodarczymi oraz ruinami budynku, który prawdopodobnie pełnił funkcję mieszkalną. Budynek po byłej szkole jest obiektem zrealizowanym w 1959 roku, posiadającym konstrukcję tradycyjną, murowaną. Jest to obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Ściany budynku murowane z cegły, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z lukarną – pokryty blachą. Nieruchomość położona jest w odległości około 16 km na północny zachód od Włoszczowy oraz około 70 km na zachód od Kielc. W otoczeniu nieruchomości znajduje się głównie zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne i leśne. Dojazd do nieruchomości jest zapewniony drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, w rejonie lokalizacji działki istnieje dostęp do komunikacji publicznej (PKS). W otoczeniu działki rozprowadzono sieci infrastruktury technicznej energetyczną i wodociągową. 3. Dla nieruchomości nie ma obowiązującego planu miejscowego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Włoszczowa, zatwierdzonym uchwałą nr XVII/128/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2020r. ze zmianami nieruchomość położona jest na terenach usług oświaty oraz istniejącej i projektowanej zabudowy. Według danych z ewidencji gruntów i budynków nieruchomość o użytku Bi – inne tereny zabudowane (0,45ha), LsVI – lasy (0,16ha). 4. Cena nieruchomości 200.000,00zł (zwolniona z podatku VAT). 5. Wadium 10.000,00zł. 6. Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunki przetargu 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w formie i terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu. 2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Gminy Włoszczowa. 3. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu. 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 6. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. 7. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymują zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. 8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 9. Należność za nieruchomość winna być wpłacona przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 10. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości ponosi nabywca. 11. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrza Gminy Włoszczowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest : 1. wpłacenie wadium w pieniądzu (na wpłacie należy wpisać numer działki, której dotyczy wadium) w terminie do dnia 07.10.2020r. (włącznie) na konto Urzędu Gminy Włoszczowa Nr 77 1020 2733 0000 2502 0003 9834 PKO BP S.A. I Oddział we Włoszczowie lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Włoszczowa. Przy wpłatach dokonywanych przelewem w/w termin jest dniem wpływu wadium na konto Urzędu Gminy Włoszczowa. 2. Okazanie Komisji dowodu tożsamości. 3. Podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 4. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. Natomiast do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia udziału w nieruchomości w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. 5. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia udziału w nieruchomości w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej. 6. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 7. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz o ich przyjęciu bez zastrzeżeń Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1 z 04.05.2016r.) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez gminę Włoszczowa - Urząd Gminy we Włoszczowie można uzyskać na stronie www.wloszczowa.eobip.pl w zakładce „Polityka Ochrony Danych Osobowych”. Burmistrz Gminy Włoszczowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargów i warunków przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Włoszczowa tel. 41 3942669 wew. 117. oraz za pośrednictwem m.slezak@gmina-wloszczowa.pl, m.podsiedlik@gmina-wloszczowa.pl. Kontakt: tel: 0413942669117 m.podsiedlik@gmina-wloszczowa.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 12

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.