Sprzedam dom - MICHAŁOWICE
CENA OFERTY - 981 072 zł
Cena za m² - 3 460,57 zł

Sprzedam Dom
gmina Michałowice
powiat krakowski
woj. małopolskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 050 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony

Budynki

Rodzaj Zabudowy nieokreślony
Rynek wtórny
Powierzchnia całkowita 283,5m2
Powierzchnia użytkowa 283,5m2
Liczba pokoi 5
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - SYNDYK SPRZEDA DOM POSADOWIONY NA DZIAŁCE O POW. 0,1050 HA W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWICE, POWIAT KRAKOWSKI Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości 1/. Przedmiot Konkursu ofert: Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej numer 823/6 o powierzchni 0,1050 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Michałowice przy ul. Wichrowe Wzgórze nr 10, gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą KR1S/00017654/8 wraz z udziałem 1/15 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 824, 816/7 i 823/2, objętej księgą wieczystą KR1S/00027529/6. Nieruchomość jest zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 283,50 m2. Budowa domu zakończona została w 2006 r. Budynek posiada 3 kondygnacje (piwnice, parter, poddasze). Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z bali drewnianych uszczelnionych warkoczami z wiór drewna. Ogrzewanie podłogowe na parterze, na poddaszu - kaloryfery panelowe. Na parterze znajduje się kominek z płaszczem wodnym. 2/. Cena wywoławcza: Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 981.072,00 zł (cena minimalna). 3/. Warunki konkursu ofert: Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 98.000,00 zł wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt VIII GUp 182/19 przez ING Bank Śląski S.A. o numerze 37 1050 1025 1000 0092 7347 8686. 4/. Wymogi formalne oferty: Pisemna oferta w języku polskim powinna zawierać: a/. dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko (nazwę), numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców numer NIP lub numer KRS, miejsce zamieszkania (siedzibę), adres do korespondencji, wskazanie osoby do kontaktu oraz jej adres e-mail i numer telefonu; b/. dowód wpłaty wadium; c/. oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza; d/. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i nie zgłasza uwag w tym zakresie; e/. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i przyjmuje go bez zastrzeżeń; f/. zobowiązanie do pokrycia wszystkich opłat i podatków związanych z zawarciem umowy; g/. w przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim - oświadczenie o pozostawaniu (lub nie pozostawaniu) ze współmałżonkiem w ustroju wspólności majątkowej wraz z pisemną zgodą współmałżonka na nabycie przedmiotowej nieruchomości; g/. podpis oferenta lub pełnomocnika. Oferty należy składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Anna Kabza ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków. Biuro Syndyka jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. Oferty należy składać w kopertach zaklejonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty. Na kopercie powinno znajdować się oznaczenie oferenta wraz z widocznym napisem „NIE OTWIERAĆ -Konkurs Ofert MICHAŁOWICE”. 5/. Terminy: a/. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. b/. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2020 r. o godz. 11.00. c/. W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert, spełniających warunki konkursu opisane w Regulaminie Sprzedaży, wyłonienie nabywcy nastąpi w drodze licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona najpóźniej w dniu 17 lipca 2020 r. w Biurze Syndyka. d/. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta przez syndyka, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie do dnia 20 września 2020 r. 6/. Pozostałe postanowienia: Dodatkowe informacje o przedmiocie i warunkach konkursu będzie można uzyskać w Biurze Syndyka w trakcie trwania procedury konkursowej. Syndyk będzie udzielał zainteresowanym informacji pod numerem telefonu 661 671 954. Treść niniejszego obwieszczenia, Regulaminu Sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Wielicka 30 LU 8 I piętro, 30-552 Kraków) lub na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl. Kraków, 25 maja 2020 r. Kontakt: Syndyk Anna Kabza tel: 661 671 954 kancelaria@kabza.com.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 29

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.