Sprzedam dom - STOJESZYN PIERWSZY
CENA OFERTY - 222 000 zł
Cena za m² - 1 405,06 zł

Sprzedam Dom
gmina Modliborzyce
powiat janowski
woj. lubelskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam dom - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 4 938 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony

Budynki

Rodzaj Zabudowy nieokreślony
Rynek wtórny
Powierzchnia całkowita 158,0m2
Powierzchnia użytkowa 158,0m2
Liczba pokoi 3
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup w ramach przetargu ofertowego: Prawa własności (1/1) nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stojeszyn Pierwszy (woj. lubelskie) zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji oraz budynkiem gospodarczym, które to usytuowane są na terenach oznaczonych symbolem: RO – obszary rolniczo osadnicze (oznaczonej jako działka ewid. nr 286/2 o pow. 49,38 a). Dla rzeczonej nieruchomości Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: ZA1J/00067142/7. Sprzedaż nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę, nie mniejszą jednak niż 222.000,00 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100 gr), tj. za kwotę nie mniejszą niż wartość rynkowa nieruchomości, jaka wynika z operatu szacunkowego z dnia 25.07.2019r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w terminie do dnia 22.06.2020r. pisemnej oferty z zaproponowaną kwotą brutto. Ofertę można złożyć korespondencyjnie na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Filipak, ul. Wiktora Heltmana 5B, 30-565 Kraków. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nie otwierać- Oferta na nieruchomość w Stojeszynie Pierwszym”. Ponadto do dnia 22.06.2020r. należy wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. kwotę 11.100,00 zł (jedenaście tysięcy sto złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek syndyka prowadzony w: IDEA BANK S.A. o nr: 96 1950 0001 2006 7750 5228 0002 Dane posiadacza rachunku: Kancelaria Syndyka Mariusz Filipak ul. Wiktora Heltmana 5B, 30-565 Kraków NIP: 679-278-26-41, REGON: 123106803 Syndyk wskazuje, iż okazanie nieruchomości nastąpi w dniu 15.06.2020r. w godz. 12.00-13.00. Otwarcie ofert nastąpi w biurze Syndyka w dniu 23.06.2020r. o godz. 15.30. Kontakt w sprawie przetargu możliwy jest pod numerem telefonu 696-288-539 lub w formie elektronicznej (preferowanej) pod adresem: „m.filipak@gmail.com”. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy sporządzony na potrzeby opisu i oszacowania majątku masy upadłości dostępny jest w biurze Syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Na pisemny wniosek Zainteresowanego regulamin przetargu oraz operat szacunkowy zostanie udostępniony w formie elektronicznej. Nadmienia się przy tym, że zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt 9 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 592), sprzedaż może być dokonana także na rzecz osób nieposiadających statusu rolnika. Kontakt: Syndyk Mariusz Filipak tel: 696-288-539 m.filipak@gmail.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 16

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.