Sprzedam działkę - BAGNO
CENA OFERTY - 30 000 zł
Cena za m² - 22,73 zł

Sprzedam Działkę
gmina Oborniki Śląskie
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 22 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 320 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 116/2020 z dnia 22.06.2020 r., w sprawie ogłoszenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych z obniżoną cena wywoławczą na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Bagnie przy ul. Kminkowej, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie podaje się do publicznej wiadomości że dnia 20.08.2020 r. o godz. 10:00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzone zostaną drugie przetargi ustne nieograniczone z obniżoną cena wywoławczą na sprzedaż opisanych w poniższej tabeli niezabudowanych działek gruntu: Położenie nieruchomości Oznaczenie geodezyjne Pow. działki w m2 Nr księgi wieczystej Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza (netto) Wadium 10 % ceny wywoławczej 1 2 3 4 5 6 7 Bagno ulica Kminkowa 358/9 AM-1 1320 WR1W/00016299/7 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa-Osola zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVI/266/05 z dnia 08 września 2005r., przedmiotowe działki leżą na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/1(15) i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą o niskiej intensywności zabudowy. Działki znajdują się w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego, ponadto dz. nr 358/13 i 358/14 znajdują się częściowo w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, a dz. nr 358/14 częściowo w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Wg ewidencji gruntów: R - grunty orne (klasy V i VI) 30 000,00 zł + 23% VAT 3.000,00 zł 358/13 AM-1 1386 31 000,00 zł + 23% VAT 3.100,00 zł 358/14 AM-1 1947 45 000,00 zł + 23% VAT 4.500,00 zł Opis nieruchomości: Działki położone w północno-środkowej części wsi, w sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz rozproszonej zabudowy jednorodzinnej i lasów. Działki leżą przy ul. Kminkowej – drodze wewnętrznej wydzielonej geodezyjnie lecz nieurządzonej, która łączy się z drogą publiczną o nawierzchni częściowo utwardzonej (ulica Wiesiołkowa). Działki porośnięte młodnikami sosny i brzozy pochodzącymi z samosiewu. Drzewa nie posiadają sortymentów użytkowych. Działki nie posiadają przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, położone są na terenie zaopatrzonym w sieć wodociągową. Przez działkę 358/9 przebiega napowietrzna linia energetyczna ze strefą ochronną, która ogranicza możliwości optymalnego zagospodarowania terenu działki. Działki nr 358/13 i 358/14 o słabych możliwościach inwestycyjnych wynikających z niekorzystnego wąskiego kształtu. BAGNO – wieś położona ok. 10 km na północny - zachód od miasta Oborniki Śląskie. Znajduje się tu m.in. zespół pałacowy z początku XVIII wieku, w którym mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów wraz z zabytkowym parkiem wokół. Przez miejscowość przebiegają piesze szlaki turystyczne prowadzące przez malownicze lasy: czerwony – z Obornik Śląskich przez Osolę i Bagno do Wołowa oraz zielony – w kierunku północnym z Obornik Śląskich przez Wielką Lipę, Bagno i Górowo do Żmigrodu. Działki niezabudowane, zbywane na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń. Termin przeprowadzenia pierwszych przetargów: 07.05.2020 r. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23%. Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 17.08.2020 r. W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą wadium zostało wpłacone. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości. UWAGA: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, - cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.) - zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19. Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman Sporządziła: Danuta Balowska BAGNO AM-1 DZ. NR 358/9, 358/13, 358/14, Kontakt: Urząd Miasta Oborniki Śląskie tel: 71 310-35-19 wew. 421 oborniki@oborniki-slaskie.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 56

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.