Sprzedam działkę - BAGNO
CENA OFERTY - 67 000 zł
Cena za m² - 167,50 zł

Sprzedam Działkę
gmina Oborniki Śląskie
powiat trzebnicki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 400 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 92/2020 z dnia 28.05.2020 r., w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 274, AM 1, położonej w Bagnie przy ul. Ziołowej 47, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie podaje się do publicznej wiadomości że dnia 15.07.2020 r. o godz. 10:00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej w poniższej tabeli zabudowanej działki gruntu: Położenie nieruchomości: BAGNO ulica Ziołowa nr 47 Oznaczenie geodezyjne: 274 AM 1 Pow. działki w m2: 400 Nr księgi wieczystej: WR1W/00016298/0 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z MPZP zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXIV/190/12 z dnia 29.10.2012r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem U2 – tereny zabudowy usługowej. Działka leży w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, w strefie „B: ochrony konserwatorskiej, w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Wg ewidencji gruntów: Bi-inne tereny zabudowane. Cena wywoławcza (netto): 67.000,00 zł, zw. z VAT Wadium 10 % ceny wywoławczej: 6.700,00 zł Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi Bagno przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, klasztoru Salwatorianów i kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP. Działka w kształcie regularnego czworokąta o nawierzchni gruntowej porośniętej trawą, teren nierówny, od strony frontowej brak ogrodzenia. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i telefoniczną, kanalizacja sanitarna do zbiornika bezodpływowego. Zabudowa działki: nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym po byłej świetlicy. Jest to obiekt murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym krytym papą na lepiku. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, okna drewniane od strony frontowej okratowane z zewnątrz, stolarka drzwiowa drewniana, podłogi drewniane mocno zniszczone oraz betonowe wyłożone starymi płytkami ceramicznym. Parter: sala główna ze sceną, korytarz, kuchnia, łazienka z WC i szatnia. I piętro: 3 pomieszczenia użytkowe i korytarz. Wejście na I piętro odbywa się schodami i korytarzem usytuowanym na antresoli. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń w budynku (bez korytarza na antresoli) wynosi 187,77 m² Budynek od dawna nieużytkowany, w słabym stanie techniczno-użytkowym, wymaga gruntownego remontu, ściany zewnętrzne mocno zawilgocone, dach przecieka, duże ubytki tynków, na sufitach i ścianach w budynku, podłogi wymagają gruntownego remontu, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany. Opis miejscowości: BAGNO – wieś położona ok. 10 km na północny - zachód od miasta Oborniki Śląskie. Znajduje się tu m.in. zespół pałacowy z początku XVIII wieku, w którym mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów wraz z zabytkowym parkiem wokół. Przez miejscowość przebiegają piesze szlaki turystyczne prowadzące przez malownicze lasy: czerwony – z Obornik Śląskich przez Osolę i Bagno do Wołowa oraz zielony – w kierunku północnym z Obornik Śląskich przez Wielką Lipę, Bagno i Górowo do Żmigrodu. Działka zabudowana, zbywana na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń. Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 10.07.2020 r. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości. UWAGA: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, - cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) - zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19. Z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza Henryk Cymerman Sporządziła: Danuta Balowska BAGNO UL. ZIOŁOWA 47 DZ. NR 274, AM-1 O POW. 0,0400 ha Widok budynku po byłej świetlicy Widok drogi dojazdowej do nieruchomości Wyrys z MPZP Kontakt: Urząd Miasta Oborniki Śląskie - Wydział Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel: 71 310-35-19 oborniki@oborniki-slaskie.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 14

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.