Sprzedam działkę - BISKUPIEC
CENA OFERTY - 127 000 zł
Cena za m² - 76,28 zł

Sprzedam Działkę
gmina Biskupiec
powiat olsztyński
woj. warmińsko-mazurskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 665 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2) o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec. 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości. Nieruchomości położone w Biskupcu przy ul.Harcerskiej (obręb miasto Biskupiec 3), dla których prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00012161/3, oznaczone numerami działek: 680 o powierzchni 0,1665 ha, 700 o powierzchni 0,1051 ha, 723 o powierzchni 0,1087 ha, 725 o powierzchni 0,1034 ha, 728 o powierzchni 0,1088 ha, 729 o powierzchni 0,1035 ha, 730 o powierzchni 0,1012 ha. 2. Forma zbycia. Sprzedaż 3. Przeznaczenie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne, oznaczone symbolem MNU-1. 3. Cena wywoławcza. 127 000 zł. 85 400 zł. 92 300 zł. 87 800 zł. 92 400 zł. 79 000 zł. 85 900 zł. Ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%. 4. Termin i miejsce przetargów. 10 września 2020 roku, godz. 10:00, siedziba Urzędu Miejskiego w Biskupcu; adres: ul.Aleja Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, pokój nr 16 (I piętro, sala konferencyjna) 5. Wysokość wadium. 25 400 zł. 17 000 zł. 18 300 zł. 17 500 zł. 18 400 zł. 15 800 zł. 17 100 zł. 6. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, strona internetowa Urzędu www.biskupiec.pl, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.biskupiec.pl oraz serwis www.monitorurzedowy.pl 7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu. Referat Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu: tel.89 715 01 44 Pełny tekst ogłoszenia o przetargach Burmistrz Biskupca ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec, dla których Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą nr OL1B/00012161/3, położonych w Biskupcu (obręb miasto Biskupiec 3), przy ulicy Harcerskiej, oznaczonych numerami działek: 1) 680 o powierzchni 0,1665 ha (użytek, klasa: PsVI-0,1253 ha, RVI-0,0412 ha); Cena wywoławcza 127 000 zł Wadium 25 400 zł 2) 700 o powierzchni 0,1051 ha (użytek, klasa: RVI); Cena wywoławcza 85 400 zł Wadium 17 000 zł 3) 723 o powierzchni 0,1087 ha (użytek, klasa: PsVI); Cena wywoławcza 92 300 zł Wadium 18 300 zł 4) 725 o powierzchni 0,1034 ha (użytek, klasa: PsVI); Cena wywoławcza 87 800 zł Wadium 17 500 zł 5) 728 o powierzchni 0,1088 ha (użytek, klasa: PsVI); Cena wywoławcza 92 400 zł Wadium 18 400 zł 6) 729 o powierzchni 0,1035 ha (użytek, klasa: PsVI); Cena wywoławcza 79 000 zł Wadium 15 800 zł 7) 730 o powierzchni 0,1012 ha (użytek, klasa: PsVI); Cena wywoławcza 85 900 zł Wadium 17 100 zł Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości, uzyskana w przetargu, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy. Zagospodarowanie nieruchomości – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 2005 roku (Dz.Urz. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 104 z dnia 11.08.2005r., poz.1404) nieruchomości znajdują się w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU-1 i przeznaczonym na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków można uzyskać w Referacie Architektury Urzędu, pod numerami telefonów: 897150115 i 897150138. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice. Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: https://powiatolsztynski.geoportal2.pl. Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonania czynności związanych z eksploatacją sieci nadziemnych i podziemnych oraz urządzeń występujących na gruncie. W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na mapie), kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych. Dla przedmiotowego terenu nie przeprowadzono badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. W prowadzonej dla nieruchomości księdze wieczystej nr OL1B/00012161/3 jest wpisana, na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, służebność przesyłu na czas nieoznaczony, nieodpłatna, polegająca na prawie: przejścia i przejazdu wraz z niezbędnym sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością przez działki gruntu nr: 680, 683, 693, 694 i 712 o łącznej powierzchni 0,7078 ha, obręb 3 miasto Biskupiec, w celu budowy (posadowienia), przebudowy, eksploatacji, modernizacji, konserwacji, napraw, remontów, usuwania awarii oraz znoszenia posadowionych urządzeń elektroenergetycznych w postaci: kabla elektroenergetycznego niskiego napięcia długości 9 m oraz 8 złączy kablowo-pomiarowych, przy czym nowo projektowane urządzenia elektroenergetyczne są związane z realizacją aktualizacji warunków budowy Nr B/18/052847 z 1 października 2018 r.; przedmiot wykonywania: działki numer: 680, 683, 693, 694 i 712. Nieruchomości nie są przedmiotem innych obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Przetargi odbędą się w dniu 10 września 2020 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok. 16). W przetargach mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 4 września 2020 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wymagane wadium (w pieniądzu) – w odniesieniu do każdej nieruchomości oddzielnie. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 4 września 2020 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej: - aktualny dokument potwierdzający tożsamość, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna, - oryginał potwierdzenia wniesienia wadium. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargów z uzasadnionej przyczyny. Przetargi przeprowadzone zostaną w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).Pierwsze przetargi odbyły się 02.07.2020 r. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Biskupcu, spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną, proszę osoby zainteresowane przybyciem na przetargi o potwierdzenie tego telefonicznie, do godz. 9:30 w dniu przetargów, pod nr tel. 897150144. Dodatkowe informacje w sprawie procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu, pod podanym wyżej numerem telefonu. Kontakt: Urząd Miasta Biskupiec tel: 89 715 01 44 ratusz@biskupiec.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 27

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.