Sprzedam działkę - BISKUPIEC
CENA OFERTY - 75 000 zł
Cena za m² - 50,27 zł

Sprzedam Działkę
gmina Biskupiec
powiat olsztyński
woj. warmińsko-mazurskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 492 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2) o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec. 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości. Księga wieczysta nr OL1B/00012393/8, działki: nr 430/2 o powierzchni 0,1096 ha i nr 430/3 o powierzchni 0,0396 ha (łączna powierzchnia 0,1492 ha), położona w Biskupcu przy ul.Wiśniowej (obręb miasto Biskupiec 5) 2. Forma zbycia. Sprzedaż 3. Przeznaczenie. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne, oznaczone symbolem MNU-1. 3. Cena wywoławcza. 75 000 zł Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. 4. Termin i miejsce przetargu. 28 lipca 2020 roku, godz. 11:00, siedziba Urzędu Miejskiego w Biskupcu; adres: ul.Aleja Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, pokój nr 16 (I piętro, sala konferencyjna) 5. Wysokość wadium. 15 000 zł 6. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu. Tablica ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, strona internetowa Urzędu www.biskupiec.pl, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.biskupiec.pl oraz serwis www.monitorurzedowy.pl 7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu. Referat Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu: pok.tel. 897150144. Pełny tekst ogłoszenia o przetargu Burmistrz Biskupca ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o łącznej powierzchni 0,1492 ha, stanowiącej własność Gminy Biskupiec, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą numer OL1B/00012393/8, położonej w Biskupcu przy ul.Wiśniowej (obręb miasto Biskupiec 5), oznaczonej numerami działek: 430/2 o powierzchni 0,1096 ha i 430/3 o powierzchni 0,0396 ha (użytek: Bp). Cena wywoławcza 75 000 zł Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice. Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: https://powiatolsztynski.geoportal2.pl. Wg tych danych, przez nieruchomość przebiegają sieci: wodociągowa (przez działkę nr 430/2 – wzdłuż granicy z ul.Wiśniową) i kanalizacyjna ze studzienką (przez działkę nr 430/3). Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją sieci nadziemnych i podziemnych oraz urządzeń występujących na gruncie. W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na mapie) kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych. Sieci: wodociągowa i kanalizacyjna, przebiegające przez nieruchomość, stanowią własność Gminy Biskupiec. Nabywca jest zobowiązany, przy zawieraniu umowy notarialnej, do obciążenia nabywanej nieruchomości nieodpłatną służebnością przesyłu, na czas nieoznaczony, na rzecz Gminy Biskupiec i każdoczesnego przyszłego właściciela przebiegających przez nieruchomości sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej, polegającą na prawie swobodnego dostępu do tych sieci, celem wykonania czynności konserwacyjnych, eksploatacyjnych i naprawczych. Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, zostało opracowane w 2005 r., na zlecenie Urzędu, orzeczenie geotechniczne z badań podłoża gruntowego, z którym można się zapoznać przed przystąpieniem do przetargu (do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu - tel.897150144). Teren posiada złożone warunki gruntowe. W księdze wieczystej nr OL1B/00012393/8, prowadzonej między innymi dla działek: nr 430/2 i nr 430/3, jest wpisana służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, która nie jest na nich wykonywana (przedmiot wykonywania: działka nr 430/5). Nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zagospodarowanie nieruchomości – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 2005 roku (Dz.Urz. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 104 z dnia 11.08.2005r., poz.1404) nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MNU-1 i przeznaczonym na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi w budynki mieszkalne. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Referacie infrastruktury i Architektury Urzędu pod numerem telefonu 897150115. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2020 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16). W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 23 lipca 2020 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 00005902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wymagane wadium (w pieniądzu) w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 23 lipca 2020 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej: - aktualny dokument potwierdzający tożsamość, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna, - oryginał potwierdzenia wniesienia wadium. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Poprzednie przetargi odbyły się: 19.12.2019 r. i 12.03.2020 r. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Biskupcu, spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną, proszę osoby zainteresowane przybyciem na przetarg o potwierdzenie tego telefonicznie, do godz. 9:30 w dniu przetargu, pod nr tel. 897150144. Dodatkowe informacje w sprawie procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu, pod podanym wyżej numerem telefonu. Kontakt: Urząd Miasta Biskupiec tel: 89 715 01 44 ratusz@biskupiec.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 30

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.