Sprzedam działkę - BOGATYNIA
CENA OFERTY - 145 500 zł
Cena za m² - 8,57 zł

Sprzedam Działkę
gmina Bogatynia
powiat zgorzelecki
woj. dolnośląskie
Dodano 13 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 16 983 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w V Przetargu nieograniczonym, pisemnym TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073321 ZAPRASZA do udziału w przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Bogatyni przy ul. Dąbrowskiego, tj.: prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1/139 o powierzchni 1,6983 ha, AM 1, obręb 1-Bogatynia, miejscowość Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00027610/5. Zbycie prawa własności do działki nr 1/139 nastąpi pod warunkiem jednoczesnego ustanowienia przez nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. bezpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. zlokalizowanych w granicach ww. działki. Cena wywoławcza: 145 500,00 zł netto + należny podatek VAT (słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset 00/100) Termin i miejsce składania ofert: do 06.11.2020 r. do godz. 11:00 w kancelarii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze przy ul. Bogusławskiego 32 w Jeleniej Górze. Kopertę zawierającą ofertę można wysłać na adres Sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Wydział Organizacji i Administracji, ul. Bogusławskiego 32, 58 - 500 Jelenia Góra, w terminie składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii). Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w jednej, zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) Oferenta oraz oznaczyć w niżej wskazany sposób: „PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BOGATYNI – dz.1/139. Nie otwierać przed 06.11.2020 r. godz. 12:00”. Wadium: do dnia 04.11.2020r. w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 14 550,00 zł przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, mBank nr 39 1140 1078 0000 4077 2300 2001, z adnotacją: „Wadium – zakup nieruchomości położonej w Bogatyni dz.1/139”. Za datę wniesienia Wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 06.11.2020 r., godzina 12:00, siedziba TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, parter, pokój nr 6. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze, w godz.: od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu: (75) 88 91 203 lub (75) 88 91 205. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz.: 9:00 do 13:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod ww. numerami telefonów. Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej spółki www.tauron-nieruchomosci.pl oraz w siedzibie Spółki. I. Opis nieruchomości: Działka gruntu nr 1/139 ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Usytuowana jest na terenie lekko pochyłym. Działka nie jest ogrodzona, położona w sąsiedztwie działek wg. mpzp o charakterze zabudowy usługowo-produkcyjnej i mieszkaniowej. Na działce są pozostałości po starym silosie betonowym, do rozbiórki. Działka zakrzaczona i zadrzewiona dziką roślinnością - nieużytkowana. II. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z Uchwałą nr LXXII/435/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. 1/139, obręb 1-Bogatynia oznaczona jest symbolem 02 E/ 02KD D1/2. Ponadto na działce oznaczono – przebieg linii elektroenergetycznych WN 110 kV oraz zieleń izolacyjną projektowaną. 02 E Teren projektowanych obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, a ponadto: – obsługę komunikacyjną z drogi 02KD, – wymóg realizacji parkingów dla personelu i klientów stosownie do potrzeb, – nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż południowej granicy terenu. 02KD D1/2 Projektowana ulica dojazdowa obsługująca teren zabudowy usługowo - projektowej. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m, jednostronny przekrój ulicy. III. Dodatkowe informacje: Opodatkowanie podatkiem VAT: Zbycie prawa własności niezabudowanej działki nr 1/139 będzie opodatkowane stawką podstawową 23%. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo Szczegółowe warunki przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3654 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3655 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: +48 75 88 91 203 elzbieta.podolska@tauron-dystrybucja.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 7

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.