Sprzedam działkę - CHEŁM
CENA OFERTY - 575 500 zł
Cena za m² - 154,50 zł

Sprzedam Działkę
gmina Chełm
woj. lubelskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 725 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm Ogłasza przetarg ustny Nr O-A/220/1/2020 na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej nr: 163, 164, 165 o łącznej pow. 3725 m2, położonej w Chełmie (woj. lubelskie) 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działki położone w centrum miasta Chełm, przy ul. Partyzantów, gmina Miasto Chełm, województwo lubelskie, oznaczone w ewidencji gruntów w obrębie nr 23 numerami: 163 (o powierzchni 1.398 m2), 164 (o powierzchni 1.359 m2) i 165 (o powierzchni 968 m2), dla których VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzi księgę wieczystą nr LU1C/00026557/9, w której Chełmska Biblioteka Publiczna w Chełmie jest wpisana do dnia 15.03.2091 r. jako użytkownik wieczysty nieruchomości. 2. Ww. działki to nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, zawierająca na obrzeżach pojedyncze zadrzewienia owocowe i użytkowe, uzbrojona w sieć: elektroenergetyczną (eWN), wodociągową (w), telekomunikacyjną (t), ciepłowniczą (c) z towarzyszącą jej siecią telemetryczną (telem.). NR DZIAŁKI PRZEZNACZENIE GRUNTU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 163 U-4 KS-11 KDL-1 164 U-4 KS-11 KDL-1 165 U-4 KS-11 KDL-1 KP-8 Tereny usług. Przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu handlu detalicznego, obsługi finansowej, biur, administracji, turystyki, kultury, budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu hoteli i pensjonatów oraz obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, rzemiosła, rozrywki, zdrowia, sportu i rekreacji, oświaty, opieki społecznej i socjalnej, poczty i telekomunikacji, parkingi podziemne. Dopuszcza się elementy małej architektury stanowiące element wyposażenia przestrzeni publicznej. Wszelka działalność inwestycyjna dotycząca przekształceń urbanistycznych, uzupełnienia zabudowy i realizacji nowej zabudowy wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Tereny komunikacji – parkingi (projektowany parking). Przeznaczenie podstawowe: parking miejski, ogólnodostępny (stanowiska postojowe z kostki brukowej), zakaz wygradzania parkingu. Tereny dróg publicznych, droga lokalna – ul. Partyzantów. Tereny ciągu pieszego (projektowany). Przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza. Przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja kołowa, komunikacja rowerowa oraz infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków, zieleń urządzona. Obsługa komunikacyjna od strony ul. KDL-1. 3. Ww. nieruchomość stanowi nierozerwalną całość i podlega wyłącznie kompleksowej sprzedaży (poszczególne działki nie stanowią przedmiotu do wybiórczej licytacji). 4. Ww. nieruchomość jest obciążona prawem rzeczowym ograniczonym, tj. służebnością przesyłu na czas nieoznaczony. 5. Przetarg odbędzie się w dn. 18.08.2020 r. o godz. 1000 w sali widowiskowej w budynku Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. M. P. Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm. 6. Cena wywoławcza (netto) wynosi 575.500,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). 7. Do ustalonej w przetargu ceny nabycia nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wniosły wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto, tj. 57.550,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) w terminie do 17.08.2020 r., a dowód wpłaty okażą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium należy wpłacić w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Sprzedawcy najpóźniej w dniu 17.08.2020 r. 9. Uczestnikowi, który wygrał przetarg, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium złożone przez Uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. 10. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. 11. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bądź też wycofania nieruchomości z przetargu bez podania przyczyny. 13. Nieruchomość można obejrzeć samodzielnie bądź z upoważnionym pracownikiem Sprzedawcy od poniedziałku do piątku w godz. 800–1500, po uprzednim zgłoszeniu się do pokoju 106 lub 107 w budynku Sprzedawcy przy ul. Partyzantów 40 w Chełmie. 14. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Organizacyjno-Administracyjnego Sprzedającego pod nr tel. 82 5642650, 825639592 w godz. 800–1500. 15. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, który wraz z wycinkiem mapy zasadniczej jest dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy: https://chbp.bip.gov.pl, http://www.chbp.chelm.pl, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Sprzedawcy. Kontakt: Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie tel: 82 563-95-92 chbp@interia.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 34

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.