Sprzedam działkę - DĘBOWIEC
CENA OFERTY - 66 500 zł
Cena za m² - 31,82 zł

Sprzedam Działkę
gmina Prudnik
powiat prudnicki
woj. opolskie
Dodano 17 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 090 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Prudnik, dnia 16.09.2020 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Prudnika działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r, poz. 1490) ogłasza, że w dniu 20 października 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117 odbędą się przetargi ustne nieograniczone ogłoszone w celu zbycia niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Prudnik (przetargi odbędą się od godziny 10:00 w odstępach co pół godziny). PRZETARGI PO RAZ PIERWSZY Położenie i oznaczenie nieruchomości: 1. Księga wieczysta Nr OP1P/00030631/7 nieruchomość położona w Wieszczynie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na mapie nr 1 - obręb Dębowiec – jako działki nr 37/7 o pow. 0,0430 ha i nr 38/3 o pow. 0,1660 ha – łącznie 0,2090 ha (PSIV) – właściciel Gmina Prudnik. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w Wieszczynie, obręb Dębowiec w sąsiedztwie terenów zabudowanych, posiadająca warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, z parkingiem z możliwością budowy wiaty nad miejscami postojowymi. Teren uzbrojony w energię elektryczną i wodę, dojazd dogodny, kształt nieregularny. Gmina sprzedaje nieruchomość zgodnie z wypisem i wyrysem z mapy ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Prudnickiego, a wyłoniony w przetargu ustnym nieograniczonym nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Ponadto okazanie punktów granicznych przez geodetę może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik, teren działek nr 37/7 i 38/3 oznaczony jest symbolem „RM” – teren zabudowy mieszanej, zagrodowej i jednorodzinnej adaptowanej i projektowanej z urządzeniami towarzyszącymi na terenach MP: zabudowa pensjonatowa świadcząca usługi hotelarskie, z zapleczem rekreacyjnym. Nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości. PRZETARG O GODZINIE 10:30 Sposób zbycia – sprzedaż Cena wywoławcza brutto – 66.500,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset 00/100) w tym 23% podatku VAT Wysokość wadium – 6.650,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100) W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy. W przypadku wpłaty wadium przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy (małżonka). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 13 października 2020 roku, z określeniem oznaczenia nieruchomości i kwoty wadium. Wadium należy wpłacić przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik Nr 46 8905 0000 2001 0000 0215 0108 Bank Spółdzielczy w Prudniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem trzech dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Prudnik. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Prudnika może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i koszty sądowe poniesie nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki nr 3, pokój nr 20, tel. 77 406 62 52. Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. EM Z up. Burmistrza Prudnika Jarosław Szóstka Zastępca Burmistrza Kontakt: Urząd Miasta Prudnik tel: 77 406 62 52 um@prudnik.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 10

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.