Sprzedam działkę - DOBRZYKOWICE
CENA OFERTY - 48 500 zł
Cena za m² - 44,09 zł

Sprzedam Działkę
gmina Czernica
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 100 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Czernica 8 czerwca 2020 r. MTP.6840.6.2.2020.ER Wójt Gminy Czernica 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3 ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 221/1 o powierzchni 0,1100 ha Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00032803/6. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia ograniczenia) wpisano ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego na rzecz GAZ-SYSTEM S.A., które nie obciąża bezpośrednio nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. - cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.500,00 PLN (netto) - wadium: 4 000,00 PLN - wysokość minimalnego postąpienia: 600,00 PLN Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w południowej części obrębu Dobrzykowice, przy ulicy Krótkiej, w odległości ok. 750 m od drogi wojewódzkiej (ul. Wrocławska) i centrum wsi. W najbliższym otoczeniu nieruchomości występują tereny niezabudowane przeznaczone w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa szeregowa usytuowana jest po przeciwnej stronie ul. Krótkiej. Cały teren, na którym położona jest szacowana nieruchomość jest płaski, nieogrodzony. Sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, kanalizacja, prąd, gaz) biegną w ciągu drogi dojazdowej do nieruchomości tj. w ul. Krótkiej. Przeznaczenie podstawowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: droga wewnętrzna, niepubliczna (symbol na planie 5KDW) Przetarg odbędzie się 10 lipca 2020 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium, - dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych), - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1500 ze zm). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „ przetarg działka 221/1, Dobrzykowice”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 9 lipca 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2017r. poz. 2278). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 539. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Kontakt: Urząd Gminy Czernica tel: 502 735 539 czernica@iap.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 23

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.