Sprzedam działkę - DOBRZYKOWICE
CENA OFERTY - 135 354 zł
Cena za m² - 134,28 zł

Sprzedam Działkę
gmina Czernica
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 008 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


MTP.6840.9.1.2020.ER Czernica, dnia 15 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Czernica 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 354/43 o powierzchni 0,1008 ha obręb Dobrzykowice Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00020340/5. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia i ograniczenia) wpisano ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością, ostrzeżenie o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego na rzecz firmy GAZ-SYSTEM SA. Ograniczenie nie dotyczy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. - cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 135 354,00 PLN (netto) - wadium: 13 000 PLN - wysokość minimalnego postąpienia: 2 000 PLN Działka 354/43 położona jest w północnej części wsi Dobrzykowice przy ul. Lazurytowej. Działka ma kształt regularny prostokątny. Położona jest na terenie płaskim. Dojazd do działki drogami szutrowymi. Warunki środowiskowe są korzystne, choć występujący okresowo podwyższony poziom wód gruntowych uniemożliwia podpiwniczanie budynków. W otoczeniu wycenianej nieruchomości występują tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny przeznaczone pod usługi, dalej w kierunku północnym – pod zieleń publiczną. Nieruchomość gruntowa położona jest w terenie wyposażonym w sieci uzbrojenia technicznego: wodociąg, energia elektryczna, gaz, brak natomiast kanalizacji sanitarnej. Sieci uzbrojenia technicznego znajdują się w drodze, w sąsiedztwie nieruchomości. Jak wynika z map zagrożenia powodziowego, teren na którym położona jest działka znajduje się na obszarze zagrożenia powodziowego z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 100 lat. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MN-21, przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przetarg odbędzie się 16 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium, - dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych), - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1500 ze zm). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „przetarg działka 354/43 w Dobrzykowicach”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 15 lipca 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2017r. poz. 2278). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 501 184 940. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Kontakt: Urząd Gminy Czernica tel: 501 184 940 i.czupta@czernica.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 27

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.