Sprzedam działkę - DOBRZYKOWICE
CENA OFERTY - 354 518 zł
Cena za m² - 36,12 zł

Sprzedam Działkę
gmina Czernica
powiat wrocławski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 9 815 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Czernica, dnia 1 czerwca 2020 r. MTP.6840.7.1.2020.ER Wójt Gminy Czernica 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dobrzykowice. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 297/3 o powierzchni 0,9815 ha obręb Dobrzykowice Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00051038/1. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia ograniczenia) wpisano ograniczone prawo rzeczowe – bezpłatna i bezterminowa służebność gruntowa oraz bezpłatna i bezterminowa służebność przesyłu linii średniego napięcia a także ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. oraz ostrzeżenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Służebność na rzecz GAZ-SYSTEM SA nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości. - cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 354 518,00 PLN (netto) - wadium: 20 000,00 PLN - wysokość minimalnego postąpienia: 4.000,00 PLN Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w zachodniej części obrębu Dobrzykowice przy ul. Fabrycznej. Teren działki jest płaski, porośnięty trawą. Kształt działki jest regularny, przybliżony do trójkąta. Nieruchomość posiada bezpośredni dojazd wydzieloną drogą gruntową, nieutwardzoną. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega rów melioracyjny. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna średniego napięcia. W granicy działki znajduje się słup energetyczny. Na terenie nieruchomości tymczasowo składowany jest odkład ziemny pochodzący z pobliskiej inwestycji drogowej stanowiący własność Gminy Czernica. Odkład zostanie usunięty w terminie do miesiąca od dnia zakupu nieruchomości. Nieruchomość sąsiaduje z działkami niezabudowanymi przeznaczonymi pod teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, gruntami zabudowanymi obiektami produkcyjnymi. W pobliżu działki przebiega sieć gazowa, sieć wodociągowa i sieć energii elektrycznej. W sprawie możliwości włączenia się do poszczególnych sieci należy kontaktować się bezpośrednio z dostawcami mediów. Nieruchomość posiada bardzo korzystną lokalizację ze względu na usytuowanie względem miasta Wrocławia oraz bliskość planowanej budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany-Długołęka. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: U-4 dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy usługowej. Przetarg odbędzie się 3 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium, - dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych), - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1500 ze zm). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „przetarg działka 297/3 w Dobrzykowicach”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 2 lipca 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2017r. poz. 2278). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki 23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Kontakt: Urząd Gminy Czernica tel: 502 735 269 i.czupta@czernica.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 17

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.