Sprzedam działkę - DOMASZKÓW
CENA OFERTY - 28 400 zł
Cena za m² - 2,84 zł

Sprzedam Działkę
gmina Międzylesie
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Dodano 13 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 10 000 m2
Sposób optymalnego wykorzystania produkcja rolna
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI PGMIW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W OPOLU [KRS: 0000427156] SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PGMIW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W OPOLU – SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI – W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU Syndyk masy upadłości PGMIW sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 221/19 zaprasza do składania ofert zakupu nieruchomości [każdej z nieruchomości oddzielnie]: - nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 376/1 [1,0000 ha] położoną w miejscowości Domaszków, gmina Międzylesie, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr SW1K/00082016/2, za cenę nie niższą niż: 28 400,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny, - nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 73 [0,5700] położoną w miejscowości Kuźnica Ługowska, gmina Osjaków, powiat wieluński, woj. łódzkie, zapisanej w KW nr SR1W/00018592/2, za cenę nie niższą niż: 3 680,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny, - nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 153 [0,4570 ha] położoną w miejscowości Pieńki Laskowskie, gmina Siemkowice, powiat pajęczański, woj. łódzkie, zapisanej w KW nr SR2W/00006149/2, za cenę nie niższą niż: 7 600,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny, - nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1125 [0,4720 ha] położoną w miejscowości Raszowa, gmina Leśnica, powiat strzelecki, woj. opolskie, zapisanej w KW nr OP1S/00070592/5, za cenę nie niższą niż: 18 400,00 PLN netto + VAT o ile będzie należny. Charakterystyka oferty: 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego – ofertowego, nieograniczonego z dnia 06.08.2020 r.; 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena; 3. cena minimalna nieruchomości Upadłego [każdej oddzielnie], to kwota wynikająca z Operatów szacunkowych sporządzonych przez Rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk-Bojko (dalej: „Operaty szacunkowe”); 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], do dnia 18.09.2020 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ – PGMIW– PRZETARG – [NR KSIĘGI WIECZYSTEJ]”; 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka Masy Upadłości wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 80 1090 1186 0000 0001 4407 6770 [Santander Bank Polska S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na w/w rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent; 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34, w dniu 18.09.2020 r. o godzinie 16:15; 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą̨ tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się̨ będą̨ o kwotę̨ do 5% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Francuska 34, 40- 028 Katowice), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 16:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 500,00 PLN; 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca; 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 3 miesięcy od dnia wyboru oferenta; 10. nieruchomości sprzedawane są w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com Postanowienie Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, operaty szacunkowe oraz regulaminy wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.PGMIW.kubiczekm.com Kontakt: Syndyk Marcin Kubiczek tel: +48 32 308 00 00 info@kubiczekm.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 5

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.