Sprzedam działkę - ELBLĄG
CENA OFERTY - 500 000 zł
Cena za m² - 49,56 zł

Sprzedam Działkę
gmina Elbląg
woj. warmińsko-mazurskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 10 088 m2
Sposób optymalnego wykorzystania budownictwo przemysłowe
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT MIASTA ELBLĄG ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Elbląg, stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg (strona internetowa – http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl) (tel. kontaktowy 55-239-31-41, 55-239-34-51) 1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Antoniego Czuchnowskiego. 2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1,0088 ha, włączona w obszar Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Elbląg, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, usługowej i magazynowej oraz zabudowanych i przeznaczonych pod inwestycje terenów techniczno-przemysłowych. 3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obręb 2, działka nr 58/1 o powierzchni 1,0088 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00058630/9. 4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z uchwałą Nr XXXII/664/2017 z dnia 28.12.2017 r. Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz poz. 625), nieruchomość położona jest na terenie „7PU” – obiekty produkcyjne, składy i magazyny i/lub zabudowa usługowa. Ze szczegółowymi ustaleniami powyższego planu można zapoznać się na stronie http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=node/348. 4.1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: a) wszelka działalność nie może być uciążliwa dla środowiska, b) wszelka emisja zanieczyszczeń do środowiska musi zawierać się w granicach terenu, c) na terenie ustala się zakaz zmiany stosunków gruntowo-wodnych, mogących pogorszyć warunki siedliskowe występujące w pobliskich terenach lasów i zieleni naturalnej, d) na terenie objętym przetargiem, stwierdzono występowanie gatunków flory i fauny bezkręgowej, objętych ochroną prawną, na podstawie przepisów odrębnych. 4.2. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu 7PU: dojazd do nieruchomości z ul. Antoniego Czuchnowskiego (działka nr 51/7), oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL1/2 oraz 8KDD1/2, poprzez działkę drogową nr 51/5. 5. Badania geotechniczne: na zlecenie Gminy Miasto Elbląg zostały opracowane w sierpniu 2013 r. opinie geotechniczne dla przedmiotowej nieruchomości. Z opracowaniami można zapoznać się w Referacie Promocji i Przedsiębiorczości Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu (budynek Ratusza Staromiejskiego ul. Stary Rynek 25, IV piętro, pokój nr 400). 6. Uzbrojenie: nieruchomość położona jest na obszarze uzbrojonym w media komunalne. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci technicznego uzbrojenia terenu, Nabywca zobowiązany będzie uzyskać bezpośrednio u gestorów poszczególnych sieci, staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie nowych sieci uzbrojenia do nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczące istniejących sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu (pok. 116). 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 500.000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy) plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym VAT należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu, przed zawarciem umowy sprzedaży. 8. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium, złożą oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 9. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2020 r., o godz. 10:00, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu. 10. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 50.000 (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 7 września 2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako Nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. 11. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych i wynosi minimum 5.000 zł. 12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Nabywca, uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. 13. Warunki nabycia nieruchomości: a) Nieruchomość objęta przetargiem, była przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 27 kwietnia 2020 r., który zakończył się wynikiem negatywnym. b) Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich. c) Gmina Miasto Elbląg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za złożone warunki geotechniczne gruntu. d) Nieruchomość zbywana jest na cele zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, na działalność inwestycyjną, określoną w planie rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ustalonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 158 poz. 1254). e) Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu, po podpisaniu protokołu z przetargu, a przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, zobowiązany będzie do uzyskania, we własnym zakresie, zezwolenia na prowadzenie działalności w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – wyłącznie w przypadku zamiaru prowadzenia tego rodzaju działalności. Otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jest niezbędne dla uzyskania możliwości korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 482 ze zm.). Zakres działalności gospodarczej, na który nie jest wydawane Zezwolenie określa §2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. z 2019 r. poz. 121). f) Niewystąpienie bądź nieuzyskanie przez Nabywcę zezwolenia, o którym mowa w pkt 13 ppkt e), nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miasto Elbląg. Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomościach włączonych do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Elbląg, winno być zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. g) Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., jako podmiotowi zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, służy prawo pierwokupu, w zakresie prawa własności nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu, w związku z czym z Nabywcą zawarta zostanie warunkowa umowa sprzedaży. W przypadku, gdy Nabywca nieruchomości zainteresowany będzie prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, winien on przed podpisaniem umowy warunkowej, dostarczyć do tut. Urzędu (pok. 133-134), zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie z Nabywcą zawarta, jeśli Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna nie wykona przysługującego jej prawa pierwokupu nieruchomości. h) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do rozpoczęcia zabudowy w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. i zakończenia zabudowy nieruchomości, zgodnie z jej przeznaczeniem, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. i) Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia: - że w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia zabudowy, określonego w pkt 13 ppkt h), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2023 roku; - że w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia zabudowy nieruchomości, określonego w pkt 13 ppkt h), zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Elbląg kar umownych w wysokości po 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty rok zwłoki, płatnych począwszy od 2026 roku; - iż dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty 600.000 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy), stosownie do przepisu art. 777 § 1 pkt 5 Kpc. Gminie Miasto Elbląg będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, klauzuli wykonalności, w terminie do 31 grudnia 2036 r. Gmina Miasto Elbląg będzie uprawniona do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi, o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Gminę Miasto Elbląg oświadczeniem przez nią złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu), klauzuli wykonalności. j) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt 13 pkkt h), jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy, nie stanowi przesłanki do zmiany terminów, określonych w pkt 13 ppkt h). k) W przypadku zbycia nieruchomości w obrocie wtórnym, przed zrealizowaniem inwestycji, Nabywca nieruchomości pozostanie podmiotem zobowiązanym do ponoszenia wobec Gminy Miasto Elbląg odpowiedzialności, za realizację zabudowy nieruchomości w sposób i w terminach określonych w pkt 13 ppkt h), w szczególności odpowiedzialności określonej w pkt 13 ppkt i). l) W przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości, Nabywca zobowiązany będzie uczynić to własnym staraniem i na własny koszt. Wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę stosownych zezwoleń i może wiązać się z opłatami z tego tytułu. m) Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca. 14. Informacje dodatkowe: a) Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. d) Z dniem podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na Nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nieruchomością. e) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania, przez osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości, wymaganego zezwolenia, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. f) Uczestnicy przetargu winni: - legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku pro­wadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: - osoby fizyczne – zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl), - osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń, - złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości, - złożyć pisemne oświadczenie, iż zapoznał się z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, - złożyć pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości. g) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników. h) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. i) W przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków do wspólności ustawowej, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jeden z małżonków, wraz z oryginałem szczegółowego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem, albo ich pełnomocnik wraz z oryginałami szczegółowych pełnomocnictw obydwojga z małżonków, sporządzonymi w formie aktów notarialnych lub pełnomocnictw z notarialnie poświadczonymi podpisami. j) Wszelkie koszty, w tym w szczególności opłaty notarialne i sądowe, związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca. 15. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Elbląg tel: 55 239-31-41 dgnig@umelblag.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 30

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.