Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 103 700 zł
Cena za m² - 44,83 zł

Sprzedam Działkę
gmina Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 2 313 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz: Nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą o charakterze rezydencjonalnym oraz zabudowa gospodarczo-garażowa (symbol 40 MNr). Lp.: 1. Położenie nieruchomości: ul. dr Ludwika Rydygiera Nr działki: 1/6 Powierzchnia: 2.313 m2 Obręb: 123 Księga Wieczysta: TO1U/00021560/7 Cena wywoławcza: 103.700,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 19.391,06 zł Wysokość wadium: 10.400,00 zł Lp.: 2. Położenie nieruchomości: ul. dr Ludwika Rydygiera Nr działki: 1/7 Powierzchnia: 2.200 m2 Obręb: 123 Księga Wieczysta: TO1U/00021560/7 Cena wywoławcza: 89.250,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 16.689,02 zł Wysokość wadium: 9.000,00 zł Lp.: 3. Położenie nieruchomości: ul. dr Ludwika Rydygiera Nr działki: 1/9 Powierzchnia: 2.236 m2 Obręb: 123 Księga Wieczysta: TO1U/00021560/7 Cena wywoławcza: 90.950,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 17.006,91 zł Wysokość wadium: 9.100,00 zł Lp.: 4. Położenie nieruchomości: ul. dr Ludwika Rydygiera Nr działki: 1/12 Powierzchnia: 2.037 m2 Obręb: 123 Księga Wieczysta: TO1U/00021560/7 Cena wywoławcza: 91.800,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 17.165,85 zł Wysokość wadium: 9.200,00 zł Lp.: 5. Położenie nieruchomości: ul. dr Ludwika Rydygiera Nr działki: 1/13 Powierzchnia: 2.414 m2 Obręb: 123 Księga Wieczysta: TO1U/00021560/7 Cena wywoławcza: 107.950,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 20.185,77 zł Wysokość wadium: 10.800,00 zł Uwagi: 1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską (Uchwała Nr XXXIII/14/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 1054 z dnia 12.03.2013 r.), wg którego nieruchomości przeznaczone są pod: - przeznaczenie podstawowe: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą o charakterze rezydencjonalnym oraz zabudowę gospodarczo-garażową oraz - przeznaczenie uzupełniające: dopuszcza się usługi nieuciążliwe z zastrzeżeniem, że usługi te prowadzone będą w budynku mieszkalnym. 2. W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Dla zabudowy projektowanej wprowadza się obowiązek przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu budowy miejskiej sieci dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych na warunkach określonych w przepisach odrębnych i za zgodą organu do spraw ochrony środowiska. Indywidualne systemy gospodarki ściekami, tj. szamba i przydomowe oczyszczalnie należy traktować jako tymczasowe sposoby zagospodarowania i urządzania. Termin tymczasowych sposobów użytkowania upływa po 12 miesiącach od dnia, w którym zarządzający infrastrukturą powiadomił właściciela nieruchomości o powstaniu obowiązku podłączenia do sieci zbiorczej. 3. Nakazuje się przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej. Istnieje możliwość podłączenia przedmiotowej nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnie Sp. z o.o. 4. Przez teren działek nr 1/6, 1/7, 1/10, 1/9, 1/12, 1/13 przebiega linia napowietrzna nN-0,4kV. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). Ewentualna przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych związana z przewidywanym sposobem zagospodarowania terenu może nastąpić wyłącznie kosztem zainteresowanych na warunkach podanych przez ENERGA-OPERATOR SA Odział w Toruniu. 5. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu. 6. Przez teren działek nr 1/6, 1/7, 1/9, 1/10 przebiega infrastruktura telekomunikacyjna będąca własnością Orange Polska S.A. Podłączenie terenu do sieci telefonicznej jest płatne i wymagać będzie przedstawienia bardziej szczegółowych danych związanych z projektem zagospodarowania terenu. 7. Istnieją techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. 8. OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. nie posiada technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. 9. Dostępność komunikacyjna od ul. dr Ludwika Rydygiera. 10. Na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/12 w obr. 123 znajduje się stanowisko archeologiczne. Zgodnie z zapisami planu miejscowego, „tereny zajmowane przez stanowiska archeologiczne są dostępne do celów inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnego zakresu i rodzaju badań archeologicznych, które określi w drodze decyzji Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków w zależności od przyszłej formy zagospodarowania terenu. Z wnioskiem o wydanie decyzji winna wystąpić osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zamierzająca prowadzić roboty budowlane na terenie oznaczonym w planie jako stanowisko archeologiczne”. 11. Dla przedmiotowych nieruchomości opracowana została opinia geotechniczna dla oceny nośności gruntów i ich przydatności pod zabudowę mieszkaniową. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w opiniowanym podłożu panują zróżnicowane warunki gruntowo-wodne: - niekorzystne warunki zanotowano w podłożu działek nr 1/7, 1/9. Zlegają tu nie nośne grunty organiczne, tj. namuły organiczne, torfy, lokalnie również gytie. Stwierdzono je do głębokości od 1,0 m na działce nr 1/5 i 7,6 m na działce nr 1/9. - w podłożu działek nr 1/6, 1/12, 1/13 stwierdzono korzystne warunki gruntowo-wodne. Pod warstwą gleby o miąższości 0,2-0,7 m zalegają grunty mineralne. - warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podłożu działek nr 1/7, 1/9 wykluczają możliwość bezpośredniego posadowienia budynków. Na działce nr 1/7 możliwe jest posadowienie budynków na studniach zapuszczanych do gruntów warstwy IIb, tj. na głębokość ok. 3 m. W przypadku działki nr 1/7 usytuowanie budynku poza rejonem występowania gruntów organicznych (północno-wschodnia część działki) może poprawić warunki realizacji budynku (należałoby je potwierdzić dodatkowymi badaniami). Na działce nr 1/9 (ze względu na głębokość do jakiej zalegają grunty nie nośne) budynki można posadowić wyłącznie na fundamentach palowych. - na działkach nr 1/6, 1/12, 1/13 budynki mieszkalne można będzie posadowić na fundamentach bezpośrednich w gruntach nośnych – piaskach drobnych warstwy IIb powyżej zwierciadła wody gruntowej. W poziomie posadowienia mogą lokalnie wystąpić gliny pylaste warstwy IIIa. Zwraca się uwagę na ich podatność na dodatkowe nawilgacanie w warunkach naruszenia naturalnej struktury gruntów trakcie robót ziemnych. Ewentualnie naruszone, rozmoczone (w wyniku opadów deszczu) lub przemarznięte partie tych gruntów należy wybrać z wykopu i zastąpić chudym betonem. Fundamenty należy posadowić poniżej torfów i powyżej lustra wody gruntowej. Ze względu na małą głębokość do lustra wody gruntowej i jej kapilarne podsiąkanie fundamenty i podziemne ściany budynku muszą być zabezpieczone izolacjami. 12. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do przetargu osoby zapoznały się z lokalizacją nieruchomości w terenie oraz dokumentacją geotechniczną dostępną w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (pok. 314). 13. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). 14. Nieruchomości stanowią łąki trwałe, pastwiska trwałe, lasy oraz grunty orne, które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej i leśnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Mogą wystąpić z tego tytułu opłaty roczne i jednorazowa należność. 15. Część działek nr 1/6, 1/7, 1/10 znajduje się w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu dla lasów komunalnych miasta Grudziądza. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 10:00. Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Przy wnoszeniu wadium w treści przelewu należy wpisać oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono dotyczy. Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone zostały odpowiednio w dniu 14.05.2020 r., 14.07.2020 r., 01.09.2020 r. i 20.10.2020 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje → sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → baza ofert nieruchomości. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-274 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 7

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.