Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 1 608 000 zł
Cena za m² - 215,26 zł

Sprzedam Działkę
gmina Dragacz
powiat świecki
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 7 470 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 4 grudnia 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu: Lp. Położenie nieruchomości w Grudziądzu Nr działki Powierzchnia Obręb Księga Wieczysta Cena wywoławcza w tym 23 % podatek VAT Wysokość wadium Nieruchomość niezabudowana stanowiąca teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej (symbol 8 MW/U). 1. ul. ks. dr Władysława Łęgi 378/5 0.7470 ha 132 TO1U/00057803/4 1.608.000,00 zł 300.682,93 zł 160.800,00 zł Uwagi: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 08.12.2016 r., poz. 4625). Powyższa nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej (symbol 8 MW/U). Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych i usług, zlokalizowanych w budynkach o innym przeznaczeniu, o powierzchni sprzedaży większej niż 300 m2. Zaleca się zapoznanie z zapisami powyższego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed przystąpieniem do przetargu. 2. Zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomości została określona maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy. 3. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). 4. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. 5. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planem zagospodarowania nieruchomości. 6. Najbliżej zlokalizowana sieć wodociągowa znajduje się wzdłuż ulicy Łęgi w odległości ok. 80 m względem działki nr 378/5 w obr. 132. Najbliżej zlokalizowana sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się po przeciwnej stronie ul. Konstytucji 3 Maja w odległości ok. 60 m względem nieruchomości. O wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków z planowanego obiektu lub o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wod – kan (określając zapotrzebowanie na wodę, ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków) należy wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu. 7. Wzdłuż ulicy Konstytucji 3 Maja oraz w ulicy Łęgi przebiegają sieci kanalizacji deszczowej. O wydanie warunków technicznych dot. przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej (określając ilość wód opadowych i roztopowych oraz powierzchnie uszczelnione w m2) należy wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu. 8. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. 9. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. ks. dr Władysława Łęgi. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie przez nieruchomość stanowiącą drogę wewnętrzną, oznaczoną jako działka nr 378/7 w obr. 132, zapisaną w księdze wieczystej KW nr TO1U/00057803/4. W związku z tym przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie służebność drogi koniecznej, co nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 14.290,00 złotych plus należny podatek VAT 23% w wysokości 3.286,70 złotych (łączna kwota 17.576,70 złotych), płatnym najpóźniej do dnia jej ustanowienia. Celem skomunikowania nieruchomości z ul. ks. dr Władysława Łęgi należy wykonać prawo i lewo skręty. Ponadto, istnieje możliwość skomunikowania nieruchomości z ul. Konstytucji 3 Maja - po dokonaniu przebudowy skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja – ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. W przypadku konieczności przebudowy układu drogowego, związanego z inwestycją nie drogową, przyszły nabywca nieruchomości stosownie do zapisów art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) poniesie koszty przebudowy drogi publicznej po uprzednim uzgodnieniu warunków przebudowy z zarządcą drogi. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 26 listopada 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium w formie papierowej, w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-274 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 31

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.