Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 246 500 zł
Cena za m² - 80,82 zł

Sprzedam Działkę
gmina Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 16 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 050 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz: Nieruchomość zabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą o charakterze rezydencjonalnym oraz zabudowa gospodarczo-garażowa (symbol 43 MNr). Lp.: 1. Położenie nieruchomości: ul. dr Ludwika Rydygiera Nr działki: 40/1 Powierzchnia: 3.050 m2 Obręb: 120 Księga Wieczysta: TO1U/00012980/1 Cena wywoławcza: 246.500,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 586,50 zł Wysokość wadium: 25.000,00 zł wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część w drodze dojazdowej oznaczonej jako działka nr 40/3 w obr. 120 o powierzchni 321 m2 zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00061204/6. Podatek VAT ustalony został w odniesieniu do części nieruchomości niezabudowanej, tj. udziału wynoszącego 1/3 część w drodze dojazdowej stanowiącej działkę nr 40/3 w obr. 120 o pow. 0.0321 ha. W związku z powyższym, podatek VAT zostanie proporcjonalnie rozliczony w wylicytowanej cenie sprzedaży nieruchomości. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, połączonym z oborą o łącznej powierzchni użytkowej 332,18 m2 (w tym powierzchnia użytkowa domu 119,58 m2 i obory 212,60 m2). Część mieszkalna obejmuje trzy pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę, pomieszczenie gospodarcze, klatkę schodową oraz jedno wydzielone pomieszczenie na poddaszu. Jest to parterowy budynek z poddaszem, częściowo podpiwniczony, posadowiony na fundamencie z kamienia i cegły. Dach drewniany kryty papą. Strop drewniany na belkach. Elewacja z czerwonej cegły. Schody zewnętrzne betonowe, wewnętrzne drewniane. Drzwi i okna drewniane. Tynki cementowo-wapienne pokryte gładzią gipsową i powłokami malarskimi. W łazience i kuchni w pasie roboczym glazura. Podłogi drewniane pokryte wykładziną PCV, w łazience terakota. Stan techniczny budynku niski. Dach przeciekający z widocznymi zawilgoceniami i pleśnią. Stolarka okienna częściowo bez szkła, w ścianach widoczne pęknięcia. Podłogi spróchniałe. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową – własne ujęcie, kanalizacyjną (szambo), centralne ogrzewanie z kotłem. Ponadto na nieruchomości znajduje się murowany budynek garażowy, jednokondygnacyjny z dachem krytym papą o powierzchni 26,40 m2. Jest on w niskim stanie technicznym. Bramy garażowe drewniane. Brak posadzki w jednym garażu. Wokół budynków znajduje się ogrodzenie z siatki w niskim stanie technicznym. Uwagi: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami Rydygiera, Rowem Hermana, granicą administracyjną miasta, Jaskółczą i Warszawską (Uchwała Nr XXXIII/14/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 1054 z dnia 12.03.2013 r.), wg którego przeznaczona jest pod: - przeznaczenie podstawowe: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą o charakterze rezydencjonalnym oraz zabudowę gospodarczo-garażową oraz - przeznaczenie uzupełniające: dopuszcza się usługi nieuciążliwe z zastrzeżeniem, że usługi te prowadzone będą w budynku mieszkalnym. 2. Budynek o wartości historyczno-kulturowej objęty jest ochroną konserwatorską: - nakaz zachowania zabudowy w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia dachu, wystroju i kompozycji elewacji, tzn. rozmieszczenia, wielkości i kształtu oraz proporcji otworów okiennych i drzwiowych, - wtórne przekształcenia, które mają negatywny wpływ na wizualny odbiór budynków należy zmienić dostosowując do ich historycznego wyglądu, - zakaz ocieplania i tynkowania obiektów o ceglanej elewacji, - wszelkie prace budowlane mające wpływ na wygląd zewnętrzny budynków należy uzgadniać z właściwymi służbami ochrony konserwatorskiej. 3. W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Dla zabudowy projektowanej wprowadza się obowiązek przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu budowy miejskiej sieci dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych na warunkach określonych w przepisach odrębnych i za zgodą organu do spraw ochrony środowiska. Indywidualne systemy gospodarki ściekami, tj. szamba i przydomowe oczyszczalnie należy traktować jako tymczasowe sposoby zagospodarowania i urządzania. Termin tymczasowych sposobów użytkowania upływa po 12 miesiącach od dnia, w którym zarządzający infrastrukturą powiadomił właściciela nieruchomości o powstaniu obowiązku podłączenia do sieci zbiorczej. 4. Istnieje możliwość podłączenia przedmiotowej nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że wzdłuż granicy działki nr 40/2 i częściowo 40/3 sieć wodociągowa wykonana jest w rurze ochronnej. W związku z tym włączenia przyłączy do sieci będą możliwe wyłącznie na odcinku sieci wodociągowej, poza rurą ochronną. 5. Przez teren działki przebiega linia napowietrzna nN-0,4kV. Prowadzenie robót budowalnych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). Ewentualna przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych związana z przewidywanym sposobem zagospodarowania terenu może nastąpić wyłącznie kosztem zainteresowanych na warunkach podanych przez ENERGA-OPERATOR SA Odział w Toruniu. 6. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu. 7. Przez teren działki przebiega infrastruktura telekomunikacyjna będąca własnością Orange Polska S.A. Podłączenie terenu do sieci telefonicznej jest płatne i wymagać będzie przedstawienia bardziej szczegółowych danych związanych z projektem zagospodarowania terenu. 8. Brak jest warunków technicznych do podłączenia do sieci gazowej. Natomiast trwa opracowywanie koncepcji gazyfikacji ul. dr Ludwika Rydygiera. 9. Dostępność komunikacyjna od ul. dr Ludwika Rydygiera. 10. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). 11. Nieruchomości stanowią m.in. grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy VI (RVI), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Mogą wystąpić z tego tytułu opłaty roczne i jednorazowa należność. Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Przy wnoszeniu wadium w treści przelewu należy wpisać oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono dotyczy. Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został odpowiednio w dniu 14.07.2020 r., 01 września 2020 r. i 20.10.2020 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje → sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → baza ofert nieruchomości. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-274 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 4

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.