Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 1 500 000 zł
Cena za m² - 215,15 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 6 972 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz: - Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową (symbol 4U). Lp.: 1. Położenie nieruchomości: ul. Warszawska/dr Ludwika Rydygiera Nr działki: 2/6 2/9 2/11 3/13 3/15 Powierzchnia: 553 m2 4.026 m2 873 m2 741 m2 779 m2 ----------- 6.972 m2 Obręb: 120 Księga Wieczysta: TO1U/00021929/2 TO1U/00041840/0 (dla działki nr 3/15 zostanie założona nowa księga wieczysta) Cena wywoławcza: 1.500.000,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 280.487,81 zł Wysokość wadium: 150.000,00 zł Uwagi: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Ludwika Rydygiera (Uchwała Nr XXVI/228/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 06 maja 2020 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 2536 z dnia 13.05.2020 r.). 2. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową – dopuszcza się wszelkiego rodzaju usługi, w tym handel, za wyjątkiem: - handlu materiałami sypkimi takimi jak węgiel, kruszywa, gruz; - usług związanych z wynajmem garaży; - usług związanych z handlem, obsługą lub naprawą pojazdów; - lokalizacji obiektów związanych z przechowywaniem i spopielaniem zwłok; - skupów złomu, tworzyw sztucznych oraz innych materiałów do recyklingu. 3. Zakazuje się lokalizacji zabudowy gospodarczo-garażowej. 4. Maksymalny udział powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 30%. 5. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego zostały określone na nieruchomości maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. 6. Zgodnie z treścią obowiązującego miejscowego planu w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: - nakazuje się przyłączenie nowych budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, - nakazuje się przyłączenie nowych budynków do sieci wodociągowej, - zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub indywidualnych zbiorników gazu, - zaopatrzenie w ciepło ze zbiorczej sieci centralnego ogrzewania lub z indywidualnych źródeł ciepła. Dla indywidualnych systemów grzewczych wprowadza się nakaz stosowania systemów grzewczych opartych o technologie bezemisyjne lub rozwiązania oparte na technologiach i paliwach spełniających standardy emisji gazów i pyłów do powietrza w oparciu o przepisy odrębne, a tym samym ograniczające emisję niską, - zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia lub z indywidualnych odnawialnych źródeł energii. 7. Zaleca się zapoznanie z zapisami powyższego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed przystąpieniem do przetargu. 8. Dostępność komunikacyjna od ul. dr Ludwika Rydygiera. W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. dr Ludwika Rydygiera, przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 3/9, 3/14, 2/7, 2/12 w obrębie 120. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 8.245,92 zł w tym 1.541,92 zł podatek VAT w wysokości 23%, płatnym najpóźniej do dnia jej ustanowienia. 9. Część nieruchomości oznaczona jako działka nr 3/15 obciążona jest prawem służebności gruntowej. Służebność została ustanowiona w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/6 w obr. 120 i polega na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 3/15, pasem gruntu o szerokości 5 metrów prowadzącym od południowej granicy działki nr 3/6 w obr. 120 wzdłuż granicy z działką nr 3/1 w obr. 120 do istniejącego zjazdu do drogi publicznej ul. dr Ludwika Rydygiera. W związku z ustanowieniem tej służebności w Wydziale V Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Grudziądzu został złożony wniosek o założenie nowej księgi wieczystej dla działki gruntu nr 3/15 w obr. 120. 10. Dopuszcza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki. 11. Zakazuje się lokalizacji zabudowy gospodarczo-garażowej. 12. Przez działki nr 2/6 i 2/9 przebiega czynne podziemne urządzenie elektroenergetyczne (kabel SN-15 kV) będący w eksploatacji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Szczególne warunki przyłączenia nieruchomości do sieci zostaną wydane z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowej. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej następować będzie na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Ewentualna przebudowa istniejącego urządzenia elektroenergetycznego związana z planowanym sposobem zagospodarowania terenów może nastąpić wyłącznie kosztem zainteresowanych na warunkach podanych przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu. 13. Na przedmiotowych działkach posadowiona jest następująca infrastruktura techniczna: - gazociąg średniego ciśnienia DN 200 stal (na działce nr 3/13 i 2/9), - gazociąg średniego ciśnienia Dn 110 PE (na działce nr 2/6). Istnieje możliwość podłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci gazowej. Należy udostępnić nieruchomość w zakresie niezbędnym do przesyłania gazu, wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na sieci gazowej, swobodnym dostępie służb gazowniczych w tym przejazdu i przechodu w celu usunięcia awarii, wykonania prac konserwacyjnych, rozbiórkowych, modernizacyjnych, remontowych lub wykonania innych czynności niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania na rzecz Spółki działającej pod firmą Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie KRS 0000374001, Regon 142739519 i jej następców prawnych. 14. Przez nieruchomość przebiega czynna magistrala wodociągowa DN400mm wraz z armaturą towarzyszącą, wodociąg Dn200/160mm z komorą pomiarową zasilający część obszaru gminy Grudziądz oraz przyłącze wodociągowe DN40mm, zasilające budynki mieszkalne jednorodzinne przy ul. Rydygiera 4, 4a, 4b,4c oraz czynny kolektor sanitarny DN600mm, będące własnością i w eksploatacji Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. Należy zachować pas gruntu o szerokości po min. 5,0 m z każdej strony przebiegu magistrali wodociągowej Dn400mm oraz kolektora sanitarnego Dn600mm; pas gruntu o szerokości po min. 2,0 m, z każdej strony przebiegu wodociągu Dn200/160mm i przyłącza wodociągowego Dn40mm, wolny od zabudowy. W przypadku planowanej lokalizacji obiektu na terenie przedmiotowej nieruchomości, w strefie przebiegu sieci, nabywca własnym kosztem oraz na podstawie warunków technicznych uzyskanych od MWiO Sp. z o.o. dokona przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej. W kwestii możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Nabywca nieruchomości może wystąpić do MWiO Sp. z o.o. o wydanie zapewnienia dostawy wody i odprowadzenia ścieków z nieruchomości lub o wydanie warunków technicznych, określając zapotrzebowanie na wodę oraz ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków z obiektu. Należy udostępnić nieruchomość w zakresie niezbędnym do wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na sieci, swobodnym dostępie służb w tym przejazdu i przechodu w celu usunięcia awarii, wykonania prac konserwacyjnych, rozbiórkowych, modernizacyjnych, remontowych lub wykonania innych czynności niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania na rzecz Spółki. 15. Na nieruchomości zlokalizowana jest infrastruktura techniczna - sieć ciepłownicza stanowiąca własność OPEC-SYSTEM Sp. z o. o. w Grudziądzu: - sieć ciepłownicza kanałowa dn350 o długości 78 m - należy zachować pas technologiczny o szerokości 1,7 m (powierzchnia 132,6 m2) – na działce nr 2/9, - sieć ciepłownicza preizolowana dn65 o długości 94,5 m - należy zachować pas technologiczny o szerokości 0,5 m (powierzchnia 47,25 m2) – na działce nr 2/9, - sieć ciepłownicza kanałowa dn350 o długości 26 m - należy zachować pas technologiczny o szerokości 1,7 m (powierzchnia 44,2 m2) – na działce nr 2/6, - sieć ciepłownicza preizolowana dn65 o długości 10 m - należy zachować pas technologiczny o szerokości 0,5 m (powierzchnia 5,0 m2) – na działce nr 2/6, - sieć ciepłownicza kanałowa dn350 o długości 50,5 m - należy zachować pas technologiczny o szerokości 1,7 m (powierzchnia 85,85 m2) – na działce nr 3/15, - sieć ciepłownicza preizolowana dn65 o długości 66 m - należy zachować pas technologiczny o szerokości 0,5 m (powierzchnia 33,0 m2) – na działce nr 3/15. W związku z ułożonymi czynnymi sieciami ciepłowniczymi planowanie obiektów trwale związanych z gruntem w okolicach ich występowania jest niemożliwe. W przypadku konieczności budowy obiektów będących w kolizji z istniejącymi czynnymi sieciami dopuszcza się możliwość ich przebudowy. Przyszły inwestor przed rozpoczęciem inwestycji winien wystąpić do OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. o warunki techniczne przebudowy sieci oraz wykonać ją własnym kosztem. Należy udostępnić nieruchomość w zakresie niezbędnym do wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na sieci, swobodnym dostępie służb w tym przejazdu i przechodu w celu usunięcia awarii, wykonania prac konserwacyjnych, rozbiórkowych, modernizacyjnych, remontowych lub wykonania innych czynności niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania na rzecz Spółki. OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. posiada techniczne możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po wykonaniu przez Spółkę analizy techniczno-ekonomicznej. 16. W sprawie możliwości przyłączenia nieruchomości do infrastruktury Orange Polska S.A. należy wystąpić o wydanie Warunków Technicznych. 17. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). 18. Część nieruchomość stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy V, VI (RV, RVI), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Mogą wystąpić opłaty z tego tytułu. 19. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 01 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 23 listopada 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Na dowodzie wniesienia wadium należy wskazać oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono dotyczy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w formie papierowej, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „Informacje → Sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „Dla inwestorów → Baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-274 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 34

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.