Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 2 920 000 zł
Cena za m² - 158,65 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 18 405 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 15 grudnia 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu: Nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol 62MW). dopuszczenie lokalizacji: - usług, stanowisk postojowych albo garaży w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych, - zabudowy typu willa miejska Zabudowa typu willa miejska – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wolno stojący o powierzchni zabudowy nie większej niż 350,0 m2, składający się z jednej klatki schodowej i nie więcej niż czterech mieszkań na kondygnacji. Lp.: 1. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Wilcza Nr działki: 376/43, 10/14 Powierzchnia: 1.6955 ha 0.1450 ha ------------ 1.8405 ha Obręb: 132 134 Księga Wieczysta: TO1U/00019135/2 Cena wywoławcza: 2.920.000,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 546.016,26 zł Wysokość wadium: 292.000,00 zł Lp.: 2. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Wilcza Nr działki: 376/44, 10/13 Powierzchnia: 1.6009 ha 0.2066 ha ------------ 1.8075 ha Obręb: 132 134 Księga Wieczysta: TO1U/00019135/2 Cena wywoławcza: 2.840.000,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 531.056,91 zł Wysokość wadium: 284.000,00 zł Uwagi: 1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodniąi Strażacką, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30.11.2016r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 4625 z dnia 08.12.2016 r.). Przystępując do przetargów należy zapoznać się z zapisami powyższego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2. Zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie systemów infrastruktury technicznej, dla nieruchomości ustala się: - zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; - odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; - zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; - zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej, - zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. W związku z tym, źródłem zaopatrzenia budynków w ciepło mogą być: sieć cieplna, sieć elektroenergetyczna lub sieć gazowa. 3. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach zostały określone maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. 4. Zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania przestrzennego, teren nieruchomości stanowi obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 129 „Dolina rzeki dolna Osa”. 5. Nad częścią nieruchomości stanowiącej działki nr 376/43, obr. 132 i nr 10/14, obr. 134, przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna SN-15kV a na działce nr 376/43 posadowiony jest słup elektroenergetyczny. Z uwagi na przebieg tej linii elektroenergetycznej, lokalizację obiektów budowlanych na nieruchomościach należy uzgodnić z ENERGA – OPERATOR Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Grudziądz. Ewentualna przebudowa istniejącej sieci może nastąpić wyłącznie kosztem zainteresowanych na warunkach podanych przez gestora sieci. 6. Przyłączenie nieruchomości do sieci energetycznej będzie możliwe w okresie 14 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy o przyłączenie po złożeniu planu zagospodarowania terenu nieruchomości oraz dostarczeniu pozwolenia na budowę przez przyszłych właścicieli nieruchomości. Szczegółowe warunki przyłączenia zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planem zagospodarowania nieruchomości. 7. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Inwestor winien wystąpić do MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod. – kan. 8. W gruncie nieruchomości stanowiącej działkę nr 376/43, obr. 132 przebiega czynny kolektor sanitarny DN 600mm, będący własnością Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. W związku z istnieniem kolektora sanitarnego należy udostępnić nieruchomość służbom MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu w celu dokonania konserwacji, przebudowy, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii. Zakazuje się lokalizowania wszelkich obiektów i nasadzeń trwałych w pasie o szerokości po minimum 4 metry z każdej strony wzdłuż przebiegu kolektora sanitarnego. Planowane zagospodarowanie terenu nieruchomości, inwestor winien każdorazowo uzgodnić z MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu. W przypadku konieczności przebudowy kolektora sanitarnego, inwestor dokona tego własnym kosztem na podstawie warunków technicznych uzyskanych od MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu. 9. W gruncie nieruchomości stanowiącej działki nr 376/44, obr. 132 i nr 10/13, obr. 134 przebiega kolektor deszczowy o średnicy zewnętrznej 1500 mm. Należy zapewnić stały dostęp do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej. W przypadku ogrodzenia terenu nieruchomości, klucze do wszystkich bram wjazdowych należy przekazać do Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu. Zakazuje się zabudowy terenu bezpośrednio nad istniejącym kolektorem oraz zabudowy i dokonywania nasadzeń wieloletnich drzew i krzewów w odległości 10 metrów od kolektora. 10. OPEC – SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu posiada możliwości przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. Decyzja o podłączeniu do sieci poprzedzona zostanie analizą techniczno – ekonomiczną. 11. Gazyfikacja nieruchomości będzie możliwa po wybudowaniu sieci gazowej. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi pod warunkiem spełnienia warunków ekonomicznych i technicznych przedsięwzięcia. Termin realizacji inwestycji to okres około 2 lat od chwili podpisania umowy przyłączeniowej przez inwestora. 12. Przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki nr 376/44 i nr 10/13 (poz. 2) zostanie ustanowiona służebność drogi koniecznej na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 376/55 w obr. 132 o pow. 0.5462 ha i nr 10/16 w obr. 134, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00058645/5. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 100,00 zł + należny podatek VAT 23% w wysokość 23,00 złote (łącznie 123,00 złote), płatnym najpóźniej do dnia ustanowienia służebności. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi na czas oznaczony tj. do czasu podjęcia uchwały przez Radę Miejską Grudziądza w sprawie zaliczenia nieruchomości oznaczonej jako działki nr 376/55 w obr. 132 i nr 10/16 w obr. 134 do kategorii dróg publicznych. 13. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55). 14. Nieruchomości stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy IVa, IVb, V (RIVa, RIVb, RV), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1161). W wyniku przeprowadzonych czynności gleboznawczo – klasyfikacyjnych przez gleboznawcę ustalono, że gleby nieruchomości ze względu na pochodzenie są glebami mineralnymi. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, które zostanie wpisane do ksiąg wieczystych jako obciążenie nieruchomości. Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godz. 10.00. Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Przy wnoszeniu wadium, w treści przelewu należy wpisać oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone zostały w dniu 04.06.2020 r. Drugie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone zostały w dniu 2.09.2020 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w formie papierowej, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-274 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 17

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.