Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 1 300 000 zł
Cena za m² - 111,82 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 11 626 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz: Lp.: 1. Położenie nieruchomości: ul. Konstytucji 3 Maja/Macieja Rataja Nr działki: 9/149, 10/6 Powierzchnia: 3.412 m2 8.214 m2 ------------ 11.626 m2 Obręb: 134 Księga Wieczysta: TO1U/00022003/2 TO1U/00018906/1 Cena wywoławcza: 1.300.000,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 243.089,43 zł Wysokość wadium: 130.000,00 zł - Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową (symbol 67U). Uwagi: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką (Uchwała Nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 4625 z dnia 08.12.2016 r.). 2. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową – wyłącznie o funkcji: wystawienniczej, konferencyjno-widowiskowej, biurowej, handlu i gastronomii, kultury, sportu, i rekreacji oraz turystycznej. 3. Dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2. 4. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000,0 m2. 5. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego zostały określone dla nieruchomości maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. 6. Zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 129 „Dolina rzeki dolna Osa”. 7. Zgodnie z treścią obowiązującego miejscowego planu w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: - odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, - zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z dopuszczeniem ich retencjonowania i wtórnego wykorzystania lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej, - zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej, - zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, - zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej, - zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. 8. Dostępność komunikacyjna nieruchomości bezpośrednio z ul. Macieja Rataja. 9. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Szczególne warunki przyłączenia nieruchomości do sieci zostaną wydane z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowej. Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej następować będzie na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 10. Istnieje możliwość podłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci gazowej. 11. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości w ul. Macieja Rataja przebiega sieć wodociągowa rozdzielcza Dn225mm oraz wzdłuż ul. Rataja i wzdłuż ul. Konstytucji 3 Maja istnieją sieci kanalizacji deszczowej będące w gestii Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. Ponadto, wzdłuż północnej granicy działki nr 9/149 i 10/6 oraz w ul. Rataja przebiega magistrala wodociągowa DN 400mm o charakterze tranzytowym. Określenie warunków i podłączenia do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacji deszczowej będzie możliwe po wskazaniu przewidywanego zaopatrzenia na wodę oraz ilości wód opadowych i roztopowych z planowanego obiektu. W celu uzyskania warunków technicznych należy wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. o ich wydanie. 12. W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Najbliżej zlokalizowane sieci kanalizacji sanitarnej, będące własnością i w eksploatacji Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. znajdują się w ulicy Macieja Rataja – kanał sanitarny Dn600mm w odległości około 700 m oraz w ulicy Konstytucji 3 Maja – kanał sanitarny Dn300mm w odległości około 500 m od nieruchomości. MWiO Sp. z o.o. nie planuje rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. Szacunkowe koszty związane z rozbudową infrastruktury możliwe będą do oszacowania po opracowaniu projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej. 13. OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. posiada techniczne możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej przyszłych obiektów zlokalizowanych na przedmiotowej nieruchomości. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Spółkę po wykonaniu analizy techniczno-ekonomicznej. 14. Możliwości przyłączneia nieruchomości do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. określone zostaną po przedłożeniu informacji o przewidzianym zapotrzebowaniu na świadczenie usług komunikacyjnych. 15. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). 16. Część działki nr 9/149 stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy V, VI (RVI), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Mogą wystąpić opłaty z tego tytułu. 17. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 06 listopada 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Na dowodzie wniesienia wadium należy wskazać oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono dotyczy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „Informacje → Sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „Dla inwestorów → Baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-274 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 11

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.