Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 463 500 zł
Cena za m² - 76,80 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 6 035 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony, organizowany 23 listopada 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu: - dla nieruchomości została wydana Decyzja Prezydenta Grudziądza Nr 20/2015 z dnia 18.05.2015r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego z częścią administracyjną i mieszkalną Lp.: 1. Położenie nieruchomości: ul. Łyskowskiego Nr działki: 12/5 Powierzchnia: 0.6035 ha Obręb: 70 Księga Wieczysta: TO1U/00021970/4 Cena wywoławcza: 463.500,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 86.670,73 zł Wysokość wadium: 46.500,00 zł Uwagi: 1. Nieruchomości położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza, zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/51/83 WRN w Toruniu z dnia 30 marca 1983 r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego z 1983 r. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) z dniem 31.12.2003 r. utracił obowiązującą moc. Dla nieruchomości wydana została Decyzja Prezydenta Grudziądza Nr 20/2015 z dnia 18.05.2015 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego z częścią administracyjną i mieszkalną. 2. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.). 3. Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej może nastąpić bezpośrednio z ulicy Łyskowskiego. W przypadku konieczności przebudowy układu drogowego, związanego z inwestycją nie drogową, przyszły nabywca nieruchomości stosownie do zapisów art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) poniesie koszty przebudowy drogi publicznej po uprzednim uzgodnieniu warunków przebudowy z zarządcą drogi. 4. Na terenie nieruchomości wykonano wstępne rozpoznanie geotechniczne. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że warunki gruntowo – wodne umożliwiają budowę obiektów handlowych z częścią administracyjną i mieszkalną na nieruchomości z następującymi ograniczeniami: - ze względu na małą głębokość do lustra wody gruntowej budynku nie powinny być podpiwniczone, - fundamenty należy posadowić poniżej gruntów spoistych madowych warstwy Ia, - w przypadku stwierdzenia w wykopach gniazda korzeni i roślin w gruntach warstwy Ib należy je wybrać i zastąpić chudym betonem, - wymiana gruntów może się wiązać z koniecznością lokalnego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do przetargu osoby zapoznały się z lokalizacją nieruchomości w terenie oraz dokumentacją geotechniczną, dostępną w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (pok. 312). 5. Istnieje możliwość przyłączenia wymienionej nieruchomości do sieci gazowej. 6. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej. Szczegółowe warunki przyłączenia zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podaniem mocy przyłączeniowej i planem zagospodarowania nieruchomości. 7. W gruncie nieruchomości przy granicy z ulicą Łyskowskiego na długości około 9 m przebiega czynna sieć elektroenergetyczna - kabel SN-15 kV, będąca w eksploatacji ENERGA-OPERATOR SA w Toruniu. Ewentualna przebudowa istniejącej sieci może nastąpić wyłącznie kosztem zainteresowanych na warunkach podanych przez gestora sieci. 8. W pasie drogowym ulicy Łyskowskiego i ulicy Łukasiewicza zlokalizowane są sieci wodociągowe. Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w ulicy Łukasiewicza. W celu określenia możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan. należy wystąpić do MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu o wydanie warunków technicznych. 9. Grunty nieruchomości określone są w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy IVb (RIVb) oraz pastwiska trwałe klasy IV i V (PsIV, PsV), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.). Mogą wystąpić opłaty z tego tytułu. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). Drugi przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został w dniu 19 sierpnia 2020 roku. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w formie papierowej, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki, aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynność związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-274 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 19

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.