Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 12 163 000 zł
Cena za m² - 184,51 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 65 922 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz: Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową (symbol 65U). Lp.: 1. Położenie nieruchomości: ulica Konstytucji 3 Maja/ gen. K. Sosnkowskiego Nr działki: 9/21 10/20 10/21 Powierzchnia: 4.757 m2 11.380 m2 49.785 m2 ------------- 65.922 m2 Obręb: 134 Księga Wieczysta: TO1U/00057639/3 TO1U/00018906/1 Cena wywoławcza: 12.163.000,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 2.274.382,11 zł Wysokość wadium: 1.300.000,00 zł Uwagi: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką (Uchwała Nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2016 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 4625 z dnia 08.12.2016 r.). 2. Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową – wyłącznie o funkcji: wystawienniczej, konferencyjno-widowiskowej, biurowej, handlu i gastronomii, kultury, sportu, i rekreacji oraz turystycznej (symbol 65U). 3. Dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m2. 4. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2. 5. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego zostały określone na nieruchomości maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz projektowany ciąg pieszy. 6. Zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 129 „Dolina rzeki dolna Osa”. 7. Dostępność komunikacyjna nieruchomości poprzez istniejący zjazd w pobliżu skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Runa Leśnego. 8. Zgodnie z treścią obowiązującego miejscowego planu w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: - odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, - zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie z dopuszczeniem ich retencjonowania i wtórnego wykorzystania lub odprowadzenie ich do sieci kanalizacji deszczowej, - zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej, - zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, - zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej, - zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. 9. Zaleca się zapoznanie z zapisami powyższego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed przystąpieniem do przetargu. 10. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Szczególne warunki przyłączenia nieruchomości do sieci zostaną wydane z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowej. Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej następować będzie na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 11. Na działce nr 9/21 w obr. 134 znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna będąca własnością Orange Polska S.A. Wydanie wytycznych technicznych na podłączenie terenu do sieci telefonicznej jest płatne i wymagało będzie przedstawienia odpowiednich danych związanych z projektem zagospodarowania terenu. 12. Na działkach nr 9/21 i 10/20 posadowione są czynne gazociągi niskiego ciśnienia: - gazociąg przesyłowy DN300 stal, rok budowy 1984, zasilający miasto od strony południowej, - gazociąg rozdzielczy dn160 PE (polietylenowy), rok budowy 2010, zasilający budynki Osiedla Dębowe Wzgórze. Istnieje możliwość podłączenia przedmiotowej nieruchomości do sieci gazowej. Należy udostępnić nieruchomość w zakresie niezbędnym do przesyłania gazu, wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na sieci gazowej, swobodnym dostępie służb gazowniczych w tym przejazdu i przechodu w celu usunięcia awarii, wykonania prac konserwacyjnych, rozbiórkowych, modernizacyjnych, remontowych lub wykonania innych czynności niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania na rzecz Spółki działającej pod firmą Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie KRS 0000374001, Regon 142739519. 13. Na nieruchomości zlokalizowana jest infrastruktura techniczna stanowiąca własność Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu: - magistrala wodociągowa z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej DN400mm o długości 112 m - należy zachować pas technologiczny o szerokości 0,4 m (powierzchni 44,8 m2), - studnia z kręgów betonowych (z płytą pokrywową i włazem) o średnicy zewnętrznej 1500mm z odpowietrznikiem o średnicy 1,5 m (należy zachować pas technologiczny o powierzchni 1,77 m2), - sieć wodociągowa z PE o średnicy nominalnej DN225 mm i długości 85 m - należy zachować pas technologiczny o szerokości 0,225 m (powierzchnia 19,12 m2), - studnia z kręgów betonowych (z płytą pokrywową i włazem) o średnicy zewnętrznej 1500mm z przepływomierzem o średnicy 1,5 m (należy zachować pas technologiczny o powierzchni 1,77 m2), - sieć wodociągowa z PE o średnicy nominalnej DN160mm i długości 1,5m (z dwiema zasuwami odcinającymi o średnicy nominalnej DN150mm) - należy zachować pas technologiczny o szerokości 0,16 m (powierzchnia 0,24 m2), - kolektor kanalizacji deszczowej o długości 32,5 m (szerokość pasa technologicznego po 3,0 m z każdej strony wzdłuż przebiegu kolektora) - należy zachować pas technologiczny o szerokości 6,0 m (powierzchnia 195 m2). Planowane zagospodarowanie terenu nabywca nieruchomości powinien uzgodnić z MWiO Sp. z o.o., a w przypadku planowanej niwelacji lub utwardzenia terenu powinien zapewnić istniejącym przewodom odpowiednie przykrycie gruntem, zabezpieczające przez przemarzaniem. W strefie przebiegu infrastruktury technicznej nie należy lokalizować żadnych obiektów trwałych. W kwestii możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, nabywca nieruchomości może wystąpić do MWiO Sp. z o.o. o wydanie zapewnienia dostawy wody i odprowadzenia ścieków z nieruchomości lub o wydanie warunków technicznych, określając zapotrzebowanie na wodę oraz ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków z obiektu. Należy udostępnić nieruchomość w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren nieruchomości odpowiednim sprzętem specjalistycznym przez pracowników MWiO Sp. z o.o. oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi MWiO Sp. z o. się posługuje w związku z prowadzoną działalnością, bez domagania się odszkodowania, z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w przypadku jego uszkodzenia oraz obowiązkiem właściciela nieruchomości do powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do przedmiotowej infrastruktury. 14. Na nieruchomości znajduje się kanalizacja deszczowa, która nie jest własnością i w eksploatacji Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. Zgodnie z opinią MWiO Sp. z o.o. kanalizacja ta stanowi odwodnienie ciepłociągu. Nie jest znany właściciel ani użytkownik tej sieci. 15. Na nieruchomości zlokalizowana jest infrastruktura techniczna (sieć ciepłownicza kanałowa dn600) stanowiąca własność OPEC-SYSTEM Sp. z o. o. w Grudziądzu: - o długości 60 m - należy zachować pas technologiczny o szerokości 2,5 m (powierzchnia 150 m2) – na działce nr 9/21, - o długości 120 m - należy zachować pas technologiczny o szerokości 2,5 m (powierzchnia 300 m2) – na działce nr 10/20, - o długości 368,34 m - należy zachować pas technologiczny o szerokości 3 m (powierzchnia 1105 m2) – na działce 10/21. OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. posiada techniczne możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Spółkę po wykonaniu analizy techniczno-ekonomicznej. Planowanie obiektów trwale związanych z gruntem w okolicach występowania sieci jest niemożliwe. W przypadku konieczności budowy obiektów będących w kolizji z istniejącą czynną siecią dopuszcza się możliwość jej przebudowy. Przyszły inwestor powinien przed rozpoczęciem inwestycji wystąpić do OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. o warunki techniczne przebudowy sieci oraz wykonać ją własnym kosztem. Należy udostępnić nieruchomość w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy, budowy nowej sieci ciepłowniczej preizolowanej w miejscu istniejącej wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren nieruchomości odpowiednim sprzętem specjalistycznym przez pracowników OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi OPEC-SYSTEM Sp. z o. o. się posługuje w związku z prowadzoną działalnością, bez domagania się odszkodowania, z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w przypadku jego uszkodzenia oraz obowiązkiem właściciela nieruchomości do powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do przedmiotowej infrastruktury. 16. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej TO1U/00057639/3 obciążona jest na rzecz Elektrowni CCGT Grudziądz Spółki z o.o. w Grudziądzu odpłatną za jednorazowym wynagrodzeniem i czasowo nieograniczoną służebnością przesyłu, z ograniczeniem wykonywania przedmiotowej służebności do części nieruchomości o powierzchni 258 metrów kwadratowych - w pasie gruntu o szerokości od 7,8 metra do 8 metrów, na którym elektrownia CCGT Grudziądz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu uprawniona będzie do posadowienia rurociągów tłocznych zasilających o średnicy 800 milimetrów i długości 31 metrów, rurociągów tłocznych zrzutowych o średnicy 800 milimetrów i długości 35 metrów oraz kanalizacji teletechnicznej ze studzienką o długości 33 metry wraz z prawem do: - wybudowania systemu rurociągów poboru i zrzutu wody dla celów technologicznych dla projektowanej elektrowni gazowo-parowej; - znoszenia istnienia tych urządzeń, a także ich eksploatacji przez uprawnionych pracowników elektrowni CCGT Grudziądz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi elektrownia CCGT Grudziądz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu posługuje się, w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego; - korzystania z obciążonych nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usunięcia wszelkich usterek i awarii wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez uprawnionych pracowników elektrowni CCGT Grudziądz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, a także przez wszystkie podmioty i osób, którymi elektrownia CCGT Grudziądz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu posługuje się, w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego; - odbudowy tych urządzeń, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia, przy czym elektrownia CCGT Grudziądz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu zobowiązana będzie do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego i naprawienia powstałych szkód, w związku z wykonywaniem uprawnień oraz do usunięcia urządzeń w przypadku wygaśnięcia służebności przesyłu. 17. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). 18. Działkę nr 9/21 stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy VI (RVI), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Mogą wystąpić opłaty z tego tytułu. 19. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 01 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 23 listopada 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Na dowodzie wniesienia wadium należy wskazać oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono dotyczy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium w formie papierowej, w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „Informacje → Sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „Dla inwestorów → Baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-274 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 31

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.