Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 76 950 zł
Cena za m² - 63,86 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 205 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza Czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 4 listopada 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu: Nieruchomości stanowią teren dwufunkcyjny o funkcjach równorzędnych: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyłącznie w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej oraz usług, o ile nie będą źródłem uciążliwości (symbol 4 MN/U). Nieznaczna część nieruchomości stanowiących działki nr 61/20 i nr 61/22 w obr. 160, przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną, końcowy odcinek ul. Powojowej, stanowiący dojście i dojazd do zamkniętych terenów kolejowych 21 TZ, zakończoną projektowanym placem manewrowym (symbol 011 KDW). Lp.: 1. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Bluszczowa Nr działki: 61/11 Powierzchnia: 0.1205 ha Obręb: 160 Księga Wieczysta: TO1U/00019149/3 Cena wywoławcza: 76.950,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 14.389,02 zł Wysokość wadium: 7.700,00 zł Lp.: 2. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Bluszczowa Nr działki: Powierzchnia: Obręb: 160 Księga Wieczysta: TO1U/00019149/3 Cena wywoławcza: w tym 23 % podatek VAT: Wysokość wadium: Lp.: 3. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Bluszczowa Nr działki: Powierzchnia: Obręb: 160 Księga Wieczysta: TO1U/00019149/3 Cena wywoławcza: w tym 23 % podatek VAT: Wysokość wadium: Lp.: 4. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Bluszczowa Nr działki: Powierzchnia: Obręb: 160 Księga Wieczysta: TO1U/00019149/3 Cena wywoławcza: w tym 23 % podatek VAT: Wysokość wadium: Lp.: 5. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Bluszczowa Nr działki: Powierzchnia: Obręb: 160 Księga Wieczysta: TO1U/00019149/3 Cena wywoławcza: w tym 23 % podatek VAT: Wysokość wadium: Lp.: 6. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Bluszczowa Nr działki: Powierzchnia: Obręb: 160 Księga Wieczysta: TO1U/00019149/3 Cena wywoławcza: w tym 23 % podatek VAT: Wysokość wadium: Lp.: 7. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Bluszczowa Nr działki: Powierzchnia: Obręb: 160 Księga Wieczysta: TO1U/00019149/3 Cena wywoławcza: w tym 23 % podatek VAT: Wysokość wadium: Lp.: 8. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Bluszczowa Nr działki: Powierzchnia: Obręb: 160 Księga Wieczysta: TO1U/00019149/3 Cena wywoławcza: w tym 23 % podatek VAT: Wysokość wadium: Lp.: 9. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Bluszczowa Nr działki: Powierzchnia: Obręb: 160 Księga Wieczysta: TO1U/00019149/3 Cena wywoławcza: w tym 23 % podatek VAT: Wysokość wadium: Lp.: 10. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Bluszczowa Nr działki: Powierzchnia: Obręb: 160 Księga Wieczysta: TO1U/00019149/3 Cena wywoławcza: w tym 23 % podatek VAT: Wysokość wadium: Uwagi: 1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Wielkie Tarpno II”, obejmujący teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/44/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28.03.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 12.04.2012 r., poz. 866.). Powyższe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowią teren dwufunkcyjny o funkcjach równorzędnych: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyłącznie w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej oraz usług, o ile nie będą źródłem uciążliwości (symbol 4 MN/U). Nieznaczna część nieruchomości stanowiących działki nr 61/20 i nr 61/22 w obr. 160, przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną, końcowy odcinek ul. Powojowej, stanowiący dojście i dojazd do zamkniętych terenów kolejowych 21 TZ, zakończoną projektowanym placem manewrowym (symbol 011 KDW). Zaleca się zapoznanie z zapisami powyższego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed przystąpieniem do przetargów. 2. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). 3. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebiegających w gruncie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 61/17. W tym celu należy wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu o wydane warunków technicznych, określając zapotrzebowanie na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków. 4. W gruncie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 61/11 i nr 61/16 przebiega kabel elektroenergetyczny SN-15 kV a nad nieruchomościami stanowiącymi działki nr 61/11, nr 61/16, nr 61/18, nr 61/19, nr 61/20 i nr 61/22, przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna SN-15kV, ponadto na działkach nr 61/11 i nr 61/22 posadowione są słupy elektroenergetyczne (po 1 szt). Na załączniku graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została zaznaczona istniejąca linia SN-15 kV ze strefą oddziaływania. Dla istniejących linii elektroenergetycznej (EE) 15 kV, wyznaczono zgodnie z rysunkiem planu strefę pasa technicznego, w której zmiana sposobu użytkowania terenu polegająca w szczególności na usytuowaniu obiektów budowlanych, wymaga uzgodnienia z dysponentem tej sieci. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planem zagospodarowania nieruchomości. Plan zagospodarowania poszczególnych nieruchomości w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi musi spełniać odpowiednie normy budowlane, dla linii kablowych zgodnie z normą PN-76/E-05125 a dla linii napowietrznych zgodnie z normą PN-E-05100-1 z 1998r. 5. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. 6. Nieruchomości stanowiące działki nr 61/15 i nr 61/20 położone są w sąsiedztwie linii kolejowej. W zagospodarowaniu terenów sąsiadujących z obszarem kolejowym obowiązują ograniczenia w ich zagospodarowaniu wynikające z przepisów odrębnych dotyczących usytuowania budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie obszarów kolejowych oraz możliwości umieszczania na terenach sąsiadujących z obszarami kolejowymi zasłon śnieżnych, zakładania żywopłotów, urządzania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych (ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - Dz.U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.). 7. Zgodnie z załącznikiem graficznym do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomości stanowiącej działkę nr 61/22 zostały określone obowiązujące linie zabudowy. Na nieruchomości stanowiącej działki nr 61/15 i nr 61/20 została określona maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy. 8. W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości oznaczonych jako działka nr 61/11, nr 61/12, nr 61/13, nr 61/14, nr 61/15, nr 61/16, nr 61/18, nr 61/19 i nr 61/20 zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, oznaczonej jako działka nr 61/17 w obr. 160, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00056761/0. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi za wynagrodzeniem rocznym w wysokości 190,00 złotych + należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu płatności wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 31 marca każdego roku. 9. Nieruchomości stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy V (RV), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Mogą wystąpić opłaty z tego tytułu. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, które zostanie wpisane do ksiąg wieczystych jako obciążenie nieruchomości. Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 4 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godz. 10.00. Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 27 października 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Przy wnoszeniu wadium, w treści przelewu należy wpisać oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Pierwsze i drugie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone zostały odpowiednio w dniu 22.04.2020 r. i w dniu 24.06.2020 r., a trzecie przetargi odbył się 4.09.2020 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w formie papierowej, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-274 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 17

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.