Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 142 200 zł
Cena za m² - 160,86 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 884 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone, organizowane w dniu 10 grudnia 2020 r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, położonych w Grudziądzu: Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem lokalizacji: - jednej kondygnacji podziemnej; - stanowisk postojowych albo garaży w parterach budynków lub kondygnacji podziemnej; - garaży lub budynków gospodarczych sytuowanych jako wolno stojące, dobudowane lub zblokowane z budynkiem mieszkalnym (symbol 58MN) Lp.: 1. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Lisia Nr działki: 376/10 Powierzchnia: 0.0884 ha Obręb: 132 Księga Wieczysta: TO1U/00019135/2 Cena wywoławcza: 142.200,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 26.590,24 zł Wysokość wadium: 14.300,00 zł Lp.: 2. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Lisia Nr działki: 376/11 Powierzchnia: 0.0801 ha Obręb: 132 Księga Wieczysta: TO1U/00019135/2 Cena wywoławcza: 128.700,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 24.065,85 zł Wysokość wadium: 12.900,00 zł Lp.: 3. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Lisia Nr działki: 376/17 Powierzchnia: 0.0802 ha Obręb: 132 Księga Wieczysta: TO1U/00019135/2 Cena wywoławcza: 128.700,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 24.065,85 zł Wysokość wadium: 12.900,00 zł Lp.: 4. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Lisia Nr działki: 376/18 Powierzchnia: 0.0817 ha Obręb: 132 Księga Wieczysta: TO1U/00019135/2 Cena wywoławcza: 131.400,00 zł w tym 23 % podatek VAT: 24.570,73 zł Wysokość wadium: 13.200,00 zł Uwagi: 1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30.11.2016r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 4625 z dnia 08.12.2016 r.) wg którego, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji: - jednej kondygnacji podziemnej, - stanowisk postojowych albo garaży w parterach budynków lub kondygnacji podziemnej, - garaży lub budynków gospodarczych sytuowanych jako wolno stojące, dobudowane lub zblokowane z budynkiem mieszkalnym (symbol 58 MN). Zaleca się zapoznanie z zapisami powyższego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed przystąpieniem do przetargów. 2. Zgodnie z postanowieniami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie systemów infrastruktury technicznej, dla nieruchomości ustala się: - zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; - odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN) dopuszcza się lokalizację zbiorników bezodpływowych, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej; - zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; - zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej, - zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej. W związku z tym, źródłem zaopatrzenia budynków w ciepło mogą być: sieć cieplna, sieć elektroenergetyczna lub sieć gazowa. OPEC – SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu nie przewiduje podłączenia zabudowy jednorodzinnej do swojej sieci cieplnej. 3. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomościach zostały określone obowiązujące linie zabudowy a na działce nr 376/18 również maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy. 4. Zgodnie z rysunkiem planu teren nieruchomości stanowi obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 129 „Dolina rzeki dolna Osa”. 5. Na nieruchomości stanowiącej działkę nr 376/11 posadowiony jest słup elektroenergetyczny a w gruncie nieruchomości zlokalizowany jest kabel elektroenergetyczny SN-15kV. Nad częścią nieruchomości stanowiącej działki nr 376/10 i nr 376/11 przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna SN-15kV. W gruncie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 376/15 przebiega kabel elektroenergetyczny nN-0,4. Urządzenia elektroenergetyczne stanowią własność ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu. 6. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do tej sieci zostaną określone z chwilą wystąpienia przez inwestora z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planem zagospodarowania nieruchomości. 7. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W tym celu właściciel nieruchomości winien wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółki z o.o. w Grudziądzu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na podłączenie do tych sieci, określając zapotrzebowanie na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków. 8. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. 9. Nieruchomości będą posiadały bezpośredni dostęp do drogi publicznej po jej urządzeniu. Przy sprzedaży nieruchomości zostaną ustanowione służebności gruntowe na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 376/55 w obr. 132 o pow. 0.5462 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00058645/5. Ustanowienie służebności gruntowych nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości po 100,00 zł dla każdej nieruchomości władnącej plus należny podatek VAT, płatnym najpóźniej do dnia ustanowienia służebności. Ustanowienie służebności gruntowych nastąpi na czas oznaczony tj. do czasu podjęcia uchwały przez Radę Miejską Grudziądza w sprawie zaliczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 376/55 w obr. 132 do kategorii dróg publicznych. 10. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r., poz. 55 z późn. zm.). 11. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 376/10 stanowi grunt rolny, określony w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy V (RV), natomiast działki oznaczone nr 376/11, 376/12, 376/15, 376/17, 376/18 stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy IVb i V (RIVb, RV), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1161 z póżn. zm.). W wyniku przeprowadzonych czynności gleboznawczo – klasyfikacyjnych przez gleboznawcę ustalono, że gleby nieruchomości ze względu na pochodzenie są glebami mineralnymi. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godz. 10.00. Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 3 grudnia 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Przy wnoszeniu wadium, w treści przelewu należy wpisać oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Pierwsze i drugie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone zostały odpowiednio w dniu 20.04.2020 r. i w dniu 15.07.2020 r, a trzecie przetargi zostały przeprowadzone 16.09.2020r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w formie papierowej, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-277 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 24

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.