Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 306 000 zł
Cena za m² - 64,87 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 4 717 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz: Lp. Położenie nieruchomości Nr działki Powierzchnia Obręb Księga Wieczysta Cena wywoławcza w tym 23 % podatek VAT Wysokość wadium Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową (symbol 3U) oraz drogi wewnętrzne (symbol 05KDW). 1. ul. Waryńskiego 40/8 41/10 4.633 m2 84 m2 4.717 m2 163 TO1U/00032795/3 TO1U/00025048/0 306.000,00 zł 57.219,51 zł 31.000,00 zł wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część w drodze dojazdowej oznaczonej jako działka nr 40/6 w obr. 163 o powierzchni 843 m2 zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00032795/3. Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową (symbol 3U). 2. ul. Waryńskiego 40/3 41/7 2.974 m2 2.573 m2 5.547 m2 163 TO1U/00032795/3 TO1U/00025048/0 343.800,00 zł 64.287,80 zł 35.000,00 zł 3. ul. Waryńskiego 40/9 41/11 5.695 m2 11 m2 5.706 m2 163 TO1U/00032795/3 TO1U/00025048/0 353.700,00 zł 66.139,02 zł 36.000,00 zł Uwagi: Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej (Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. - Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 1119 z dnia 08.04.2015 r.). Na terenach o funkcji 3U obowiązuje zakaz lokalizacji usług uciążliwych typu: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi i naprawy pojazdów, otwarte wolnostojące myjnie samochodowe, w ramach jednej działki budowlanej z usługami związanymi z: kulturą, nauką i oświatą, służbą zdrowia (w tym wszelkiego rodzaju usługami medycznymi), opieką społeczną i socjalną. Ponadto, obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych), za wyjątkiem obiektów inwestycji celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej. Dostępność komunikacyjna z ul. Ludwika Waryńskiego i ul. Lipowej dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr 40/9 i 41/11. Z uwagi na przydrożny rów znajdujący się na działkach nr 39/2 i 40/1 oddzielający drogę publiczną ul. Waryńskiego od przedmiotowych nieruchomości, zapewnienie dojazdu dla nieruchomości oznaczonych jako działki nr 40/3, 41/7 wymagało będzie urządzenia przepustu. Natomiast, dostęp do drogi publicznej dla pozostałych nieruchomości zagwarantowany został przez przepust prowadzący do drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 40/6. Ze względu na teren cmentarza (czynnego), który położony jest przy ul. Lipowej (w bliskiej odległości od granicy obszaru objętego planem – od strony północno-zachodniej) w zagospodarowaniu terenów 4U-MN i 3U wprowadza się w odległości 50 m od terenu cmentarza, maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy dla zabudowań mieszkalnych, zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących artykuły żywności. Dla terenu 3U obowiązuje nakaz nasadzenia zieleni izolacyjnej w pasie o szerokości minimum 5,0 m wzdłuż linii rozgraniczającej teren 4U-MN, w przypadku realizacji inwestycji zaliczonej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Z uwagi na sąsiedztwo linii kolejowych, zgodnie z ustawą z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.) usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa kolejowego, tj. budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. Istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej DN225 mm i kanalizacyjnej sanitarnej DN200 mm istniejącej w ulicy Waryńskiego. W celu uzyskania warunków podłączenia do sieci nabywca powinien wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych, określając zapotrzebowanie na wodę oraz ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planami zagospodarowania działki i dokumentami stwierdzającymi tytuł prawny do terenu. Przez działki nr 41/7, 41/8, 40/5, 40/8 przebiega trasa linii napowietrznej drutowej o numerze inwentarzowym 210-00900-W-ZCP z 1915 r., która jest własnością PKP Utrzymanie Sp. z o.o. Szerokość strefy ochronnej wynosi 1 m szerokości w każdą stronę od środka napowietrznej linii teletechnicznej. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm, materiał PE, położonego w ul. Waryńskiego. Parametry techniczne przyłącza zostaną określone w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55). Nieruchomość stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy IIIa, IIIb i IVa, V (RIIIa, RIIIb, RIVa, RV) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych klasy IIIa (Lzr-RIIIa), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Mogą wystąpić z tego tytułu opłaty roczne i jednorazowa należność. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). Przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędą się w dniu 27 października 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 12:00. Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 19 października 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Przy wnoszeniu wadium w treści przelewu należy wpisać oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono dotyczy. Pierwsze i drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone zostały odpowiednio w dniu 17.07.2020 r. i 03.09.2020 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje → sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → baza ofert nieruchomości. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-277 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 13

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.