Sprzedam działkę - GRUDZIĄDZ
CENA OFERTY - 364 500 zł
Cena za m² - 87,89 zł

Sprzedam Działkę
gmina Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 4 147 m2
Sposób optymalnego wykorzystania budownictwo przemysłowe
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 29 września 2020 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu: Lp.: 1. Położenie nieruchomości w Grudziądzu: ul. Lotnicza Nr działki: 18/4 Powierzchnia: 0.4147 ha Obręb: 83 Księga Wieczysta: TO1U/00006705/5 Cena wywoławcza: 364.500,00 złotych w tym 23 % podatek VAT: 68.158,54 złotych Wysokość wadium: 37.000,00 złotych Przeznaczenie nieruchomości: - funkcja podstawowa: tereny produkcji (P), składów (S). Funkcje traktowane są równorzędnie; - funkcje uzupełniające: mieszkaniowe wyłącznie wzdłuż ciągów komunikacyjnych (symbol 22P/S) Uwagi: 1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ul. Krętej, zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/109/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29.06.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., Nr 89, poz. 1660), zgodnie z którym, przeznaczenie nieruchomości jest następujące: - funkcja podstawowa: tereny produkcji (P), składów (S). Funkcje traktowane są równorzędnie; - funkcje uzupełniające: mieszkaniowe wyłącznie wzdłuż ciągów komunikacyjnych (symbol 22P/S). 2. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podaniem mocy przyłączeniowej oraz planem zagospodarowania nieruchomości. 3. OPEC SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu posiada techniczne możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, przyszłych obiektów na terenie nieruchomości. 4. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się sieć wodociągowa oraz kolektor kanalizacji sanitarnej, do których istnieje możliwość przyłączenia. W tym celu inwestor zobowiązany jest wystąpić do MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu o wydanie warunków technicznych, określając zapotrzebowanie na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków. 5. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Lotniczej. 6. W celu urządzenia zjazdu z drogi publicznej na nieruchomość, należy wystąpić do zarządcy nieruchomości, tj. Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej. 7. Przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej uzależnione jest od czynników ekonomicznych związanych z ilością zużycia gazu przez odbiorcę. O określenie możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej należy wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 8. Nieruchomość stanowi grunt rolny, określony w ewidencji gruntów jako użytki rolne klasy IVa (RIV), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Mogą wystąpić opłaty z tego tytułu. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina - miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, które zostanie wpisane do księgi wieczystej jako obciążenie nieruchomości. Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 301. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 23 września 2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Przy wnoszeniu wadium, w treści przelewu należy wpisać oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy. Pierwszy, drugi i trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został odpowiednio w dniu 25.02.2020 r., w dniu 12.05.2020 r. i w dniu 01.07.2020 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium w formie papierowej, - w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „baza ofert nieruchomości”. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277. Kontakt: Urząd Miasta Grudziądz tel: (56) 45-10-277 bip@um.grudziadz.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 4

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.