Sprzedam działkę - JEDLINA-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 125 000 zł
Cena za m² - 32,22 zł

Sprzedam Działkę
gmina Jedlina-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 16 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 879 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Jedlina-Zdrój, 16.09.2020 r. GPM.6840.59.2016 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A - Z D R Ó J ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,3879 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zakopiańskiej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 42/5 o powierzchni 0,0063 ha oraz działka nr 42/6 o powierzchni 0,3816 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00031133/6. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: 1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 42/5 oznaczona jest symbolami 8.5M/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i 31.11KDD z zapisem drogi dojazdowe, a działka nr 42/6 oznaczona jest symbolem 8.5M/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 31.10KDD z zapisem drogi dojazdowe i 31.11KDD drogi dojazdowe. Działka znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 20kV, dla której obowiązują ograniczenia określone w § 14 uchwały nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27.09.2018 r. 2) w ewidencji gruntów działki nr 42/5 i 42/6 obręb Glinica oznaczone są użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. CENA WYWOŁAWCZA: 125 000 zł Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2. WYSOKOŚĆ WADIUM: Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13 1020 5095 0000 5602 0011 4280 w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), nie później niż 13 października 2020 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – działki nr 42/5 i 42/6”. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska nr 2 tel. 748510963 www.bip.jedlinazdroj.eu e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 11

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.