Sprzedam działkę - JEDLINA-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 60 000 zł
Cena za m² - 43,26 zł

Sprzedam Działkę
gmina Jedlina-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 14 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 387 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Jedlina-Zdrój, 27.08.2020 r. GPM.6840.36.2019 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1387 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 475/5, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00062287/6. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: 1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 475/5 oznaczona jest symbolem 4.7MN/MW z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. 2) w ewidencji gruntów działka nr 475/5 oznaczona jest użytkami PsIV, PsV – pastwiska trwałe i N- nieużytki . CENA WYWOŁAWCZA: 60 000 zł Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2. WYSOKOŚĆ WADIUM: Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), nie później niż 24 września 2020 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – działka nr 475/5”. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU: Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska nr 2 tel. 748510963 www.bip.jedlinazdroj.eu e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Sporządziła: M. Oniszko-Kielar Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 2

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.