Sprzedam działkę - JEDLINA-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 190 000 zł
Cena za m² - 22,36 zł

Sprzedam Działkę
gmina Jedlina-Zdrój
powiat wałbrzyski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 8 499 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Jedlina-Zdrój, dn. 04.06.2020 r. GPM.6840.9.2019 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,8499 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Kościelnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 687, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00079201/2. 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: 1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, nieruchomość oznaczona jest symbolem 8.9M/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 2. CENA WYWOŁAWCZA: 190 000 zł Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. 3. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2. 4. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA: Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13 1020 5095 0000 5602 0011 4280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 7 lipca 2020 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie): „wadium – działka nr 687”. 5. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI: Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia wywieszony zostanie na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój. 6. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska nr 2 tel. 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Sporządziła: J. Wiśniewska Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 13

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.