Sprzedam działkę - Kochanowice,
CENA OFERTY - 199 000 zł
Cena za m² - 47,78 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kochanowice
powiat lubliniecki
woj. śląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 4 165 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Działka rolno- budowlana -mieszkaniowo- usługowa o wymiarach całkowitych 35 x 119 metrów i powierzchni 4165 m2. Działka składa się z terenów rolnych o powierzchni 2667 m2, o wymiarach 76m x 34,8m oraz z terenów budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo- usługowych o powierzchni 1478 m2, o wymiarach 43m x 34,8m. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami: 81MN/U oraz MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usług Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN/U ustala się następujące wymogi: 1) Obowiązują ustalenia zawarte w/w ustępie 1 pkt.1 15 i pkt.18 21. 2) Dopuszcza się lokalizację usług na wyodrębnionych działkach budowlanych, o powierzchni nie mniejszej niż 300 m, z wyłączeniem obiektów uciążliwych w rozumieniu 3 pkt. 26. 3) Powierzchnia zabudowy obiektu usługowego do maks. 300 m2, wysokość do maks. 9,0 m. 4) Dla obiektów przekraczających 200 m2 powierzchni zabudowy dopuszcza się dachy płaskie. 5) Udział powierzchni biologicznie czynnej w granicach działek obiektów usługowych nie mniejszy niż 25%. 6) Wymaga się zapewnienia w granicach działki odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. 7) Jeżeli zapis szczegółowy nie stanowi inaczej granicach zabudowy mieszkaniowej może być zrealizowana zabudowa rolnicza jak w ust. 1 pkt.17 z ograniczeniem ewentualnej obsady zwierząt hodowlanych do 10 DJP, z zakazem hodowli bezściółkowej, fermowej hodowli drobiu i trzody chlewnej, oraz wymogiem wprowadzenia zieleni izolacyjnej od strony sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej. Parametry, wskaźniki i wymogi w kształtowaniu zabudowy oraz zagospodarowaniu terenu 1. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się następujące wymogi: 1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa; dopuszcza się nieuciążliwą zabudowę usługową. 2) Dla nowoprojektowanej zabudowy minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi: a) Dla budynków mieszkalnych wolnostojących 800m2. b) Dla budynków mieszkalnych bliźniaczych 500 m2. c) Dla zabudowy szeregowej 300m. 3) Zagospodarowanie powierzchni działki. a) Powierzchnia zabudowy maksymalnie 40%. b) intensywność zabudowy w granicach od 0,1 do 0,6. c) Udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 35%. 4) Maksymalna całkowita wysokość budynków nie może przekraczać 10,0 m, lub 11,5 m w wypadku modernizacji budynku istniejącego polegającej na zmianie dachu płaskiego na dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30 ; maksymalna wysokość do okapu - 7,5 m, 5) Maksymalna całkowita wysokość zabudowy towarzyszącej (garaże, budynki gospodarcze, budynki inwentarskie) nie może przekraczać równocześnie jednej kondygnacji i 10,0 m. a pozostałych obiektów wysokości budynku mieszkalnego, 6) Należy stosować dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20o- 45o, z dopuszczeniem facjat i lukarn. W zabudowie zwartej oraz w sąsiedztwie obiektów zabytkowych pokrycie materiałami w kolorach naturalnych. 7) W przypadkach ścisłych luk budowlanych pomiędzy budynkami o płaskich dachach dopuszcza się możliwość zastosowania podobnych rozwiązań z wymogiem maksymalnego nawiązania do sąsiednich obiektów. Zestawienie elewacji frontowej z elewacjami sąsiadujących budynków, natomiast przy dobudowie w granicy do istniejącego budynku obowiązuje pełne dowiązanie do elewacji frontowej istniejącego obiektu. 8) Usytuowanie budynków winno być równoległe do istniejącego układu drogowego za wyjątkiem luk i uzupełnień ciągów istniejącej zabudowy skośnej. 9) Ustala się możliwość usytuowania zabudowy towarzyszącej w bocznej i tylnej granicy działki, niezależnie od jej szerokości, za budynkiem mieszkalnym, 10) Na działkach o szerokości mniejszej niż 13,0 m dopuszcza się lokalizację budynku na całej szerokości działki budowlanej (w obu granicach), 11) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów od strony dróg istniejących zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, chyba że na rysunku planu określono inaczej; odległości od projektowanych dróg i dojazdów minimum 5,0 m od linii rozgraniczającej. 12) Rozmieszczenie budynków, urządzeń i uzbrojenia na działce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 13) Wymóg zabezpieczenia minimum dwóch miejsc postojowych/garażowych na terenie działki budowlanej. 14) W przypadku prowadzenia w budynku mieszkalnym działalności usługowej związanej z przyjmowaniem klientów wprowadza się wymóg dostępności kondygnacji usługowej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacji dodatkowych miejsc postojowych w niezbędnej ilości, nie mniej jednak niż 2 stanowiska w obrębie działki, niezależnie od miejsc określonych w pkt. 13. 15) Działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej, zgodnie z ustaleniami 11 pkt. 3-7. 18) Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w granicach własności; nadmiar wód do rowów odwadniających lub kanalizacji deszczowej. 19) Odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej a w przypadku jej braku do szczelnych, wybieralnych osadników lub do oczyszczalni przydomowych wg zasad określonych w 12. 20) W wypadku realizacji zabudowy na terenach zdrenowanych obowiązuje zabezpieczenie terenu na czas budowy oraz odtworzenia drenażu po zakończeniu budowy,. 21) W miejscach wskazanych na rysunku planu należy wydzielić działki dla stacji trafo 15/0,4 kV o wymiarach nie mniejszych niż 5x5 m z dostępem do drogi publicznej. Dokładna lokalizacja zaznaczona na mapach Google na stronie internetowej naszego Biura BMC Nieruchomosci. Wszystkie media w drodze (kanalizacja, woda, prąd) 80 metrów do DK 46!! Odległości do: - Lubliniec 7 km - Częstochowa 29 km - Myszków 55 km - Tworóg 26 km - Tarnowskie Góry 38 km - Gliwice 53 km - Bytom 51 km - Katowice 69 km - Opole 65 km - Pyrzowice Port Lotniczy 52 km Oferowana cena nieruchomości nie uwzględnia kosztów transakcji notarialnej oraz wynagrodzenia pośrednia. Wynagrodzenie pośrednika pobierane od strony KUPUJĄCEJ w naszym biurze wynosi 3,69% ceny zakupu, jednak nie mniej niż 3000 zł brutto. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dla Państwa wygody zapraszamy na firmową, żółtą stronę internetową naszego Biura BMC (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie znajdą Państwo komplet zdjęć, rzut/mapkę, filmy, zdjęcia panoramiczne 360 stopni, które umożliwiają rozejrzenie się po całej nieruchomości, dokładną lokalizację, opis miejscowości i okolicy z uwzględnieniem walorów historycznych i przyrodniczych. Prosimy zapoznać się również z zakładką dla kupujących na naszej firmowej stronie (www.bmc.nieruchomosci.pl ), gdzie opisane są zasady i proces kupna w naszym Biurze. Jest to dla nas bardzo istotne, aby ułatwić Państwu współpracę z Naszym biurem. Z naszej strony www można ustawić bezpośrednią nawigacje satelitarną googole do wszystkich nieruchomości. Pomimo oznaczenia dokładnej lokalizacji prosimy jednak mieć na uwadze, że przy ofertach domów, mieszkań i obiektów, nasi Klienci nie chcą być zaskakiwani niezapowiedzianymi wizytami. W przypadku chęci obejrzenia nieruchomości zawsze prosimy o kontakt z naszym Biurem. Kontakt z właścicielem dokonywany jest wyłącznie przez nasze Biuro Nieruchomości.
Wyświetleń: 344519789

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Adam
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Adam Binkowski Masters Consulting