Sprzedam działkę - KONRADÓW
CENA OFERTY - 290 000 zł
Cena za m² - 2,22 zł

Sprzedam Działkę
gmina Lądek-Zdrój
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 130 400 m2
Sposób optymalnego wykorzystania produkcja rolna
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju Ogłoszenie Nr IF.6840.59.2020.406 Burmistrza Lądka- Zdroju z dnia 29 września 2020 r. o VIII przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (nieruchomość rolna) położonej w Konradowie dz nr 7 (AM-1) Burmistrz Lądka Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza VIII ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek -Zdrój. Lp.: 1. Położenie nieruchomości: KONRADÓW Nr działki: 7 Obręb: obręb Konradów Powierzchnia: 130400 m2 Księga Wieczysta: SW1K/00093779/8 Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana (nieruchomość rolna), położona w miejscowości Konradów, oznaczona geodezyjnym numerem działki 7 (AM-1), o powierzchni 13,04 ha (klasoużytek: PsIV-7,69 ha, LsV- 2,48 ha, LsIV-0,24 ha, LsIII- 1,43 ha, PsIII-0,97 ha, Lzr-PsIV-0,23 ha) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093779/8. Działka zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze rolnym i leśnym. Częściowo porośnięta roślinnością łąkową i drzewostanem leśnym. Dojazd drogą gruntową, nieutwardzoną. Teren nieruchomości o zróżnicowanym nachyleniu, dobrze nasłoneczniony. Działka o kształcie nieregularnym, utrudnienie w zagospodarowaniu może powodować nachylenie terenu. Brak uzbrojenia. Cena wywoławcza: 290 000,00 złotych Wadium: 29 000,00 złotych Przeznaczenie nieruchomości: W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym przez Radę Miejską Lądka-Zdroju uchwałą nr XIII/156/03 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradów (Dz. U. z 2004 r., Nr 30 poz. 525) w/w nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem RO i L. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia RO przeznacza się na następujące funkcje odnoszące się do zagospodarowania: 1)produkcja rolna, sadownicza lub ogrodnicza z wyłączeniem przedsięwzięć dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagalny, 2) łąki, pastwiska, nieużytki, 3) lasy, 4) niezbędne obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w tym drogi publiczne klasy drogi lokalnej lub dojazdowej, trasy turystyczne, punkty widokowe, ścieżki rowerowe, 5) wody powierzchniowe, 6) inne zrealizowane przed wejściem planu w życie o ile są zgodne z przepisami szczególnymi. Na terenach oznaczonych symbolem RO zakazuje się tymczasowej zabudowy i zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, jak również zakazuje się wprowadzania zabudowy, za wyjątkiem: - lokalizacji siedlisk pełniących funkcje produkcji rolnej, agroturystki, rekreacyjne lub turystyczne na zwartych kompleksach gruntów o pow. większej niż 5 ha położonych poza granicami Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego oraz na zboczach o spadku mniejszym niż 5% - odbudowę historycznej zabudowy siedliskowej. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia L przeznacza się na lasy. Zagospodarowanie terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia L musi być zgodne z właściwym planem urządzania lasu. Pełny tekst planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na stronie: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument, iddok,183,idmp,51,r,r Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Pasmo Krowiarki”, na którym obowiązują zastrzeżenia i ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) Podatek VAT Zgodnie z obowiązującym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 106 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, tak więc sprzedaż nieruchomości rolnej podlega również zwolnieniu od podatku VAT. Prawo pierwokupu Prawo pierwokupu w stosunku do przedmiotowej nieruchomości będzie przysługiwało na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) oraz w art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.) Obciążenia Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne nie wykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Koszty i opłaty Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę. Uzasadnienie przetargu ograniczonego. Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) w przetargu uczestniczyć mogą tylko osoby, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a tejże ustawy. Uwagi: 1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Lądek Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. 2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą. Termin poprzedniego przetargu: 16 października 2019 r. r.- I przetarg ustny ograniczony, 05 grudnia 2019 r. - II przetarg ustny ograniczony, 23 stycznia 2020r. - III przetarg ustny ograniczony, 11marca 2020r.- IV przetarg ustny ograniczony, 21 maja 2020r.- V przetarg ustny ograniczony, 09 lipca 2020 r. – VI przetarg ustny ograniczony, 10 września 2020 r.- VII przetarg ustny ograniczony. Procedura sprzedaży. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku- Zdroju przy ul. Rynek 31 od 29 września 2020r. do 19 listopada 2020 r. a także będzie ono podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie codziennej www.monitorurzedowy. oraz na stronach internetowych tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Nieruchomości komunalne oraz na stronie www.ladek.pl w zakładce – Oferty inwestycyjne/ nieruchomości na sprzedaż. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ dnia 19 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój pokój nr 26, II p, o godz. 10:00 Cena wywoławcza wynosi: 290 000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wadium: 29 000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysiecy złotych 00/100) Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 2 900,00 zł (dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100). 1. Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) nieruchomość rolną może nabyć: 2. rolnik indywidualny –osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 3. podmioty wymienione w art. 2a ust.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) 4. nabywcą nieruchomości rolnej może być również osoba, nie będąca rolnikiem indywidualnym, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 2a ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1362) w drodze decyzji administracyjnej. Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie następujących dokumentów: - pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Lądku- Zdroju w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości. (wzór nr 1) - oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego); (wzór nr 2a i 2b) - w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego); (wzór nr 3) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; - dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 8 i 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109); - oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 4); Wzory oświadczeń podane są na stronie internetowej bip.ladek.pl zakładka Nieruchomości komunalne, katalog wzory oświadczeń. 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków podanych w ogłoszeniu lub w/w zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku- Zdroju przy ul. Rynek 31 do 09 listopada 2020 r. do godz. 15:30 (pokój nr 1, Biuro Obsługi Klienta) w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu i numer przetargu oraz oznaczenie nieruchomości – wieś Konradów, dz. Nr 7 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w GBS w Strzelinie Oddział w Lądku- Zdroju nr konta 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060 w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2020 r. - włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg – działka nr 7 we wsi Konradów, imię nazwisko/nazwa uczestnika przetargu.” 3. Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.165.2015 z dnia 30 lipca 2015 r. (ze zmianami) poda do publicznej wiadomości w dniu 16 listopada 2020 r. imienną listę osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu. 4. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Lądek-Zdrój, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. 5.W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo ( w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 7. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zalecane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.). 8. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 9. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Lądka- Zdroju w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. 10. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu. 11. Burmistrz Lądka- Zdroju zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. 12. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 13. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 7.30 – 15.30, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, pokój nr 24, t, 74/811 78 76 przetargi@ladek.pl W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści „Z upoważnienia Burmistrza Zastępca Burmistrza Lądka- Zdroju Alicja Piwowar – podpis nieczytelny” Informację wytworzył: Magdalena Suliga Informacje zweryfikował: Jolanta Pelczarska-Mlak Data wytworzenia: 29.09.2020 r. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój tel: 74/811 78 76 przetargi@ladek.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 18

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.