Sprzedam działkę - KOWARY
CENA OFERTY - 59 600 zł
Cena za m² - 52,10 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kowary
powiat jeleniogórski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 144 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Kowary, dnia 06 sierpnia 2020 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 112/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 06 sierpnia 2020 r. OGŁOSZENIE o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numer 406/2 (obręb 0003, a.m. 7) o pow. 0,1144 ha położonej w Kowarach przy ul. Świętej Anny, który odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03 czerwca 2020 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym., na stronie internetowej tut. Urzędu (BIP) oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 04.06.2020 r. do dnia 25.06.2020r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 112 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 06.08.2020r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 07.08.2020 r. do 06.09.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz zamieszczone w Monitorze Urzędowym mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 406/2 (obręb 0003, a.m 7) o pow. 0,1144 ha położona w Kowarach przy ul. Świętej Anny. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00083675/5. 3.Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 406/2 (obręb 0003) o pow. 0,1144 ha położona na zapleczu budynków numer 2 i 4 przy ul. Wiejskiej, na obrzeżu strefy pośredniej miasta. Działka o kształcie trapezu. Od strony ul. Św. Anny (strona zachodnia) granica działki przebiega na skarpie, od strony północnej działka graniczy z niezabudowaną działką 406/1, na której znajduje się gruntowa droga dojazdowa do budynków numer 2 i 4 przy ul. Wiejskiej, od strony wschodniej działka graniczy z działkami 404/3 i 405, od strony południowej z działką 406/3 będącej w trakcie zabudowy. Działka z niewielkim spadkiem - przy ul. Św. Anny skarpa. Od strony ulicy Św. Anny na niewielkim obszarze działka porośnięta samosiejkami i trawą. Na nieruchomości znajduje się kolektor z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze wody do nieruchomości przyległych. Dostęp do działki od strony ul. Św. Anny drogą gruntową zlokalizowaną na gminnej działce numer 406/1. Działka znajduje się w zasięgu pełnego uzbrojenia. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum C przyjętym uchwałą Nr XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23.10.2007r., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 13 MNW/UR tj. o przeznaczeniu podstawowym- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, uzupełniającym- usługi w tym rzemiosło zajmujące łącznie 70% powierzchni użytkowej budynków na działce. 5.Forma sprzedaży: na własność 6.Cena wywoławcza nieruchomości : 59.600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100). (Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%). 7.Wysokość wadium 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 07.08.2020 r. do dnia 06.09.2020 r. opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 10 września 2020r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 bok@kowary.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 19

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.