Sprzedam działkę - KOWARY
CENA OFERTY - 306 800 zł
Cena za m² - 51,34 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kowary
powiat jeleniogórski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 5 976 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 131/2020 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 07 września 2020r. w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 713 ), art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2020 r., Dz. U. poz. 65 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje: §1 Ogłasza I ( pierwszy ) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451 ( obręb 0002 ) o łącznej powierzchni 0,5976 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. §2 Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. z 2014 Dz. U. poz. 1490 ze zm.). §3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Kowary, dnia 07 września 2020 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 131 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 07 września 2020 r. OGŁOSZENIE o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu numer 450 i działki gruntu numer 451 ( obręb 0002, a.m. 8 ) o łącznej pow. 0,5976 ha położonej w Kowarach przy ul. Kamiennogórskiej, który odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1A. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 22 lipca 2020 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 23.07.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 07 września 2020 r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 08.09.2020 r. do 08.10.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowane poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki gruntu numer 450 o pow. 0,5503 ha i działki gruntu numer 451 o pow. 0,0473 ha ( obręb 0002 ), łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5976 ha położona w Kowarach. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: JG1J/00094278/2 - dla działki numer 450, JG1J/00085871/3 – dla działki numer 451. 3.Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 0,5976 ha położona jest przy gminnej drodze - działce numer 78, która łączy się z obwodnicą Kowar ul. Kamiennogórską. Działka numer 450 o kształcie prostokąta natomiast przyległa działka numer 451 o kształcie trójkąta. Na działkach wzdłuż drogi numer 78 przebiega kanalizacja sanitarna Ø200. Zjazd na nieruchomość odbywać się będzie z drogi gminnej - działki numer 78. 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1. Dla działki numer 450 jednostka urbanistyczna Kowary Centrum B przyjętym uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., UT/ZP1 tj. o przeznaczeniu podstawowym nieuciążliwe usługi turystyki z zielenią urządzoną i KDD11 – tereny ulic dojazdowych. 2. Dla działki numer 451 jednostka urbanistyczna Kowary Centrum B przyjętym uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., UT/ZP1 tj. o przeznaczeniu podstawowym nieuciążliwe usługi turystyki z zielenią urządzoną. Dla części działki numer 451 obowiązują także ustalenia mpzp miasta Kowary – jednostka urbanistyczna Kowary Wojków przyjętym uchwałą nr XXXI/162/05 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14.03.2015r., KD(G) 1 tj. o przeznaczeniu podstawowym - tereny drogi głównej. 5.Forma sprzedaży: na własność 6.Cena wywoławcza nieruchomości: 306.800,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy osiemset złotych 00/100). ( Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% ). 7.Wysokość wadium 40.000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 08.09.2020 r. do dnia 08.10.2020 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu ( BIP ) a także opublikowane w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu krajowym. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 10 października 2020 r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r. , poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 bok@kowary.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 11

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.