Sprzedam działkę - KOWARY
CENA OFERTY - 83 200 zł
Cena za m² - 52,16 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kowary
powiat jeleniogórski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 595 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Kowary, dnia 06 sierpnia 2020 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 112/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 06 sierpnia 2020 r. OGŁOSZENIE o IV (czwartym) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numer 795/2 (obręb 0001, a.m. 4) o pow. 0,1595 ha położonej w Kowarach przy ul. Źródlanej, który odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21 października 2019 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 22.10.2019 r. do dnia 11.11.2019 r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 187 /2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03 grudnia 2019r r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 04.12.2019 r. do 03.01.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz umieszczone w prasie. Ogłoszenie o II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 39 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 16 marca 2020r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 17.03.2020 r. do 16.04.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz umieszczone w prasie. Ogłoszenie o III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 73 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28 maja 2020r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 29.05.2020 r. do 28.06.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz opublikowane poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. Ogłoszenie o IV (czwartym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 112 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 06 sierpnia 2020r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 07.08.2020 r. do 06.09.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz opublikowane poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 795/2 (obręb 0001, a.m. 4) o pow. 0,1595 ha położona w Kowarach przy ul. Źródlanej. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00085568/6. 3.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta. Działka o kształcie nieregularnym, położona na terenie płaskim, częściowo utwardzonym, działka ogrodzona. Teren działki był zagospodarowany jako plac parkingowy i manewrowy bazy transportowej. Na działce znajdują się pozostałości po dawnym zbiorniku do przechowywania smoły. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do uzbrojenia. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętej uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12.11.2008r., ze zm., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem U/MM5 tj. tereny usług komercyjnych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. 5.Forma sprzedaży: na własność 6.Cena wywoławcza nieruchomości: 83.200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100). (Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%). 7.Wysokość wadium 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 07.08.2020 r. do dnia 06.09.2020 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (BIP) a także opublikowane w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu krajowym. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 10 września 2020 r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r. , poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 bok@kowary.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 9

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.