Sprzedam działkę - KOWARY
CENA OFERTY - 26 620 zł
Cena za m² - 29,28 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kowary
powiat jeleniogórski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 909 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 128 / 2020 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 02 września 2020r. w sprawie: ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oraz udziału w niezabudowanej działce gruntu będącej współwłasnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 713 ), art. 37 ust.1, art. 38, i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2020 r., Dz. U. poz. 65 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały NR XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary, Burmistrz Miasta Kowary, zarządza co następuje: §1 Ogłasza I ( pierwszy ) przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu numer 324/1 ( obręb 0002, a.m. 7 ) o pow. 0,0909 ha oraz udziału wynoszącego 1/17 ( jedną siedemnastą ) w niezabudowanej działce gruntu numer 326/1 ( obręb 0002, a.m. 7 ) o pow. 0,1840 ha będącej współwłasnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej. §2 Przetarg należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 65 ze zm. ) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. z 2014r. Dz. U. poz. 1490 ze zm.). §3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 02 września 2020 r. OGŁOSZENIE o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 324/1 (obręb 2, a.m. 7) o pow. 0,0909 ha oraz udziału wynoszącego 1/17 ( jedną siedemnastą ) w niezabudowanej działce gruntu nr 326/1 ( obręb 2, a.m. 7 ) o pow. 0,1840 ha będącej współwłasnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej, który odbędzie się w dniu 08 października 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1A. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 26.06.2020 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 2020 r. do .2020 r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 02 października 2020 r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 03.09.2020 r. do 03.10.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 324/1 (obręb 2, a.m. 7) o pow. 0,0909 ha i udział wynoszący 1/17 w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu nr 326/1 ( obręb 2, a.m. 7 ) o pow. 0,1840 ha, położonych w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości oznaczonej działką gruntu numer 324/1 ( obręb 2, a.m. 7 ) o pow.0,0909 ha Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW numer JG1J/00083675/5, natomiast dla nieruchomości oznaczonej działką gruntu numer 326/1 ( obręb 2 ) o pow. 0,1840 ha – KW numer JG1J /00098413/9. 3.Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 324/1 ( obręb 2, a.m. 7 ) o pow. 0,0909 ha położona przy ul. Jagiellońskiej, na nowo- realizowanym osiedlu domów mieszkalnych jednorodzinnych. Działka płaska o kształcie nieregularnego wieloboku, położona w najniższej części zabudowy jednorodzinnej dostępna z wewnętrznego ciągu pieszo- jezdnego. Działka nieogrodzona, porośnięta trawą. Teren działki podmokły. Wzdłuż granic działki przebiegają rowy melioracyjne. Działka zbywana jest z udziałem wynoszącym 1/17 w niezabudowanej działce gruntu nr 321/6 ( obręb 2, a.m. 7 ) o pow. 1840 m2, która stanowi ciąg pieszo- jezdny do działek 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 326/6, 326/7, 326/8, 326/9 326/10, 326/11, 326/12, 326/13, 326,14, 326/15, 326/16, 326/17. W działce nr 326/1 wykonana jest sieć kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa. Na działce tej została ustalona bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości poprzez istnienie na jej terenie urządzeń oraz prawie do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów oraz usuwania awarii na rzecz Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Wojków 1 przyjętym Uchwałą nr XXIV/150/12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 05.03.2012r., przedmiotowe nieruchomości leżą w ternie oznaczonym symbolem MN. 1-7 tj. przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KDW/p-j.1-5 ciągi pieszo- jezdne wewnętrzne. 5.Forma sprzedaży: na własność 6.Cena wywoławcza 26.620,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100). w tym : cena działki nr 324/1 wynosi 25.000,00 zł, natomiast cena udziału wynoszącego 1/17 w działce nr 326/1 wynosi 1.620,00 zł. (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%). 7.Wysokość wadium 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 03.09.2020 r. do dnia 03.10.2020 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 08 października 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1A, sala konferencyjna. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 02 października 2020 r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 bok@kowary.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 8

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.