Sprzedam działkę - KOWARY
CENA OFERTY - 41 000 zł
Cena za m² - 43,43 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kowary
powiat jeleniogórski
woj. dolnośląskie
Dodano 28 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 944 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Kowary, dnia 17 czerwca 2020 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 17 czerwca 2020 r. OGŁOSZENIE o I ( pierwszym ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numer 242/7 (obręb 0001, a.m. 7) o pow. 0,0944 ha położonej w Kowarach przy ul. Dworcowej, który odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r. o 930 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 30 kwietnia 2020 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym., na stronie internetowej tut. Urzędu ( BIP ) oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 04.05.2020 r. do dnia 24.05.2020r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 84 /2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 17 czerwca 2020r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 18.06.2020 r. do 18.07.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz zamieszczone w Monitorze Urzędowym mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 242/7 ( obręb 0001, a.m 7 ) o pow. 0,0944 ha położona w Kowarach przy ul. Dworcowej. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00087754/1. 3.Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 242/7 ( obręb 0001, a.m. 7 ) o pow. 0,0944 ha położona w Kowarach przy ul. Dworcowej. Działka położona jest w drugiej linii zabudowy ul. Dworcowej na zapleczu budynku 9 i 9a oraz ul. Jeleniogórskiej 2A w strefie pośredniej miasta. Działka o kształcie wysokiego trapezu. Dostęp do działki poprzez gminną działką 240/1 o symbolu 2KDPJ – ciąg pieszo jezdny oraz gminną działkę 243/1 i 242/6 o symbolu 2KDP ciąg pieszy. W północno-wschodniej części działki znajduje się płyta betonowa prawdopodobnie po byłej zabudowie. W środkowej części działki znajduje się parterowy budynek gospodarczy przeznaczony do wyburzenia. Działka znajduje się w zasięgu pełnego uzbrojenia. 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część D przyjętym uchwałą Nr L/279/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26.10.2006 r. przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 2KP tj. o przeznaczeniu podstawowym – parkingi i przeznaczeniu uzupełniającym - infrastruktura techniczna oraz 3U tj. tereny usług nieuciążliwych. 5.Forma sprzedaży: na własność 6.Cena wywoławcza nieruchomości : 41.000,00 zł ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100). ( Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% ). 7.Wysokość wadium 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 18.06.2020 r. do dnia 18.07.2020 r. opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 930 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna II piętro pok. 23. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 24 lipca 2020r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 bok@kowary.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 14

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.