Sprzedam działkę - KOWARY
CENA OFERTY - 20 000 zł
Cena za m² - 26,21 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kowary
powiat jeleniogórski
woj. dolnośląskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 763 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Kowary, dnia 28.05.2020 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28 maja 2020 r. OGŁOSZENIE o III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 659/20 (obręb 0001, a.m. 12) o pow. 0,0763 ha położonej w Kowarach przy ul. Bielarskiej, który odbędzie się w dniu 07 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 17.07.2019r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 18.07.2019 r. do 08.08.2019 r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 30.08.2019 r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 02.09.2019r. do 02.10.2019 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz umieszczone w prasie. Ogłoszenie o II (drugim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 16.03.2020 r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 17.03.2020r. do 16.04.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz umieszczone w prasie. Ogłoszenie o III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28.05.2020 r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 29.05.2020r. do 28.06.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu (BIP) oraz zamieszczone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Działka nr 659/20 (obręb 0001) o pow. 0,0763 ha położona w Kowarach przy ul. Bielarskiej. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00084614/7. 3.Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 659/20 (obręb 1) o pow. 0,0763 ha położona w Kowarach przy ul. Bielarskiej w strefie pośredniej miasta. Działka o kształcie wielokąta, położona na terenie lekko płaskim, w sąsiedztwie boksów garażowych, porośnięta trawą. Dostęp do nieruchomości bezpośredni ulicą Bielarską. Działka posiada dostęp do uzbrojenia. Przez środek działki równolegle do ul. Bielarskiej przebiega kabel energetyczny NN oraz kanał nieczynnej sieci c.o. 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum C przyjętym uchwałą XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23.10.2007r. przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 1MN/U tj. przeznaczenie podstawowe : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, przeznaczenie uzupełniające : usługi, infrastruktura techniczna. 5.Forma sprzedaży: na własność 6.Cena wywoławcza 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%). 7.Wysokość wadium 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 29.05.2020 r. do dnia 28.06.2020 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu (BIP) oraz zamieszczone w Monitorze Urzędowym (https://monitorurzedowy.pl) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2020r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna. 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 02 lipca 2020 r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 bok@kowary.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 42

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.