Sprzedam działkę - KOWARY
CENA OFERTY - 70 000 zł
Cena za m² - 23,13 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kowary
powiat jeleniogórski
woj. dolnośląskie
Dodano 11 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 3 027 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Kowary, dnia 01 września 2020 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 126 /2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01 września 2020 r. OGŁOSZENIE o III ( trzecim ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką gruntu numer 531 ( obręb 0003, a.m. 6 ) o pow. 0,3027 ha położonej w Kowarach przy ul. Polnej, który odbędzie się w dniu 07 października 2020 r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1A. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 21 października 2019 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach w okresie od 22.10.2019 r. do dnia 11.11.2019r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 187 /2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 03 grudnia 2019r r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 04.12.2019 r. do 03.01.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz umieszczone w prasie. Ogłoszenie o II ( drugim ) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 16 marca 2020r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 17.03.2020 r. do 16.04.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz umieszczone w prasie. Ogłoszenie o III ( trzecim ) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 28 maja 2020r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 29.05.2020 r., do 28.06.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( PIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. Ogłoszenie o IV ( czwartym ) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 01.09.2020r.), zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 02.09.2020 r., do 02.10.2020 r., opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( PIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 531 ( obręb 0003, a.m 6 ) o pow. 0,3027 ha położona w Kowarach przy ul. Polnej. 2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00085871/3. 3.Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta. Działka o kształcie nieregularnym, położona na terenie lekko pochyłym, nierównym. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty trawą oraz samosiejkami. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej i do drogi publicznej. Na działce znajdują się słupy energetyczne NN. 4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum C przyjętej uchwałą nr XVI/76/07 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23.10.2007r. ze zm., przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 18MNW tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. 5.Forma sprzedaży: na własność 6.Cena wywoławcza nieruchomości : 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). ( Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% ). 7.Wysokość wadium 10.000,00 zł ( słownie:dziesięć tysięcy złotych 00/100). 8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684. Uwagi: Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary. 1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od dnia 02.09.2020 r. do dnia 02.10.2020 r. opublikowane na stronie internetowej Urzędu ( BIP ) oraz ogłoszone w Monitorze Urzędowym ( https://monitorurzedowy.pl ) mającym status prasy o zasięgu ogólnokrajowym. 2.Przetarg odbędzie się w dniu 07 października 2020 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna . 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 01 października 2020r. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie. 4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu. 5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. 9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu. 10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228). Kontakt: Urząd Miasta Kowary tel: 75 64 39 228 bok@kowary.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 2

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.