Sprzedam działkę - KRAMARKA
CENA OFERTY - 170 000 zł
Cena za m² - 29,95 zł

Sprzedam Działkę
gmina Biskupiec
powiat olsztyński
woj. warmińsko-mazurskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 5 676 m2
Sposób optymalnego wykorzystania budownictwo przemysłowe
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2) o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec, objętych granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości. Nieruchomości położone w obrębie Biskupiec Kolonia, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr OL1B/00018954/1, oznaczone numerami działek: 412 o powierzchni 0,5676 ha 414 o powierzchni 0,5069 ha 415 o powierzchni 0,5598 ha 2.Forma zbycia Sprzedaż 3.Przeznaczenie Tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej (oznaczone symbolem PU.02). Funkcja podstawowa: zabudowa produkcyjna baz, składów i magazynów. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się: handel hurtowy, usługi administracyjne i biurowe, garaże i budynki obsługi, komunikację wewnętrzną. Nie dopuszcza się lokalizacji funkcji mieszkaniowej 3. Cena wywoławcza. 170 000 zł 150 000 zł 170 000 zł Ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23% 4. Termin i miejsce przetargów 28 lipca 2020 roku, godz. 12:00, budynek Urzędu Miejskiego w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16). 5. Wysokość wadium 34 000 zł 30 000 zł 33 000 zł 6. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, strona internetowa Urzędu www.biskupiec.pl, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.biskupiec.pl oraz serwis www.monitorurzedowy.pl 7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu Referat Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu: tel.89 715 01 44 Pełny tekst ogłoszenia o przetargach Burmistrz Biskupca ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biskupiec, objętych granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położonych w Kramarce (obręb 1 Biskupiec Kol.), na obrzeżach miasta Biskupiec, w pobliżu skrzyżowania dróg krajowych: nr 16 (Grudziądz-Iława-Ostróda-Olsztyn-Biskupiec-Mrągowo-Ełk-Augustów-Ogrodniki) oraz nr 57 (Bartoszyce-Biskupiec-Szczytno-Przasnysz-Pułtusk), objętych księgą wieczystą nr OL1B/00018954/1, oznaczonych numerami działek: 1) 412 o powierzchni 0,5676 ha (użytek, klasa: RV-0,0840 ha, RVI-0,4836 ha); Cena wywoławcza 170 000 zł Wadium 34 000 zł 2) 414 o powierzchni 0,5069 ha (użytek, klasa: RV); Cena wywoławcza 150 000 zł Wadium 30 000 zł 3) 415 o powierzchni 0,5598 ha (użytek, klasa: RIVb-0,0503 ha, RV-0,4355 ha, RVI-0,0740 ha); Cena wywoławcza 170 000 zł Wadium 33 000 zł W księdze wieczystej nr OL1B/00018954/1, prowadzonej między innymi dla działek: nr 412, nr 414 i nr 415, jest wpisana służebnośc przesyłu, na czas nieoznaczony na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, która nie jest na nich wykonywana (przedmiot wykonywania: działka nr 424, podzielona na działki: nr 424/1 i nr 424/2). Nieruchomości nie są przedmiotem innych obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Cena wywoławcza nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice. Nieruchomości znajdują się w kompleksie działek objętych granicami WMSSE. Teren jest uzbrojony w sieci: wodociągową i kanalizacyjną (w drogach dojazdowych), drogi z kostki betonowej typu polbruk. Bliskie sąsiedztwo linii energetycznej. Dojazd do kompleksu drogą asfaltową. Zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Sposób zagospodarowania – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej w obrębie Biskupiec Kolonia, gmina Biskupiec zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/123/08 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 24 stycznia 2008 roku (Dz.Urz. Woj.War.-Maz. Nr 40 z dnia 11.03.2008 r., poz.40) nieruchomości znajdują się w terenie oznaczonym symbolem PU.02 i przeznaczonym tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej. Funkcja podstawowa: zabudowa produkcyjna, baz, składów i magazynów. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się: handel hurtowy, usługi administracyjne i biurowe, garaże i budynki obsługi oraz komunikację wewnętrzną. Nie dopuszcza się lokalizacji funkcji mieszkaniowej. Na terenie objętym tym planem znajdują się stanowiska archeologiczne. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków można uzyskać w Referacie Architektury Urzędu, pod numerami telefonów: 897150115 i 897150138. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją sieci nadziemnych i podziemnych oraz urządzeń występujących na gruncie. W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na mapie) kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych. Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: https://powiatolsztynski.geoportal2.pl. Według tych danych, przez fragment działki nr 414, przy granicy z działką nr 1/50 przebiega linia telefoniczna Nabywca nieruchomości, znajdującej się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nabytej od Gminy, może prowadzić na niej działalność na zasadach ogólnych. Otrzymanie zezwolenia podmiotu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest niezbędne dla uzyskania możliwości korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych. Nabywca uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej we własnym zakresie. Nie wystąpienie bądź nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy. Przetargi odbędą się w dniu 28 lipca 2020 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok. 16). W przetargach mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 23 lipca 2020 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wymagane wadium (w pieniądzu) – w odniesieniu do każdej nieruchomości oddzielnie. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 23 lipca 2020 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej: - aktualny dokument potwierdzający tożsamość, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna, - oryginał potwierdzenia wniesienia wadium. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy warunkowej sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy warunkowej, a następnie przenoszącej własność nieruchomości, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku skorzystania przez zarządzającego WMSSE z prawa pierwokupu, wpłacone wadium będzie zwrócone. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nieuzyskania tego zezwolenia wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargów z uzasadnionej przyczyny. Przetargi przeprowadzone zostaną w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Pierwsze przetargi odbyły się 17.03.2020 r. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Biskupcu, spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną, proszę osoby zainteresowane przybyciem na przetargi o potwierdzenie tego telefonicznie, do godz. 9:30 w dniu przetargów, pod nr tel. 897150144. Dodatkowe informacje w sprawie procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu, pod podanym wyżej numerem telefonu. Kontakt: Urząd Miasta Biskupiec tel: 89 715 01 44 ratusz@biskupiec.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 31

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.