Sprzedam działkę - KRAŚNIK
CENA OFERTY - 70 971 zł
Cena za m² - 166,60 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kraśnik
powiat kraśnicki
woj. lubelskie
Dodano 18 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 426 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK o g ł a s z a pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku, obręb Piaski Przedmiotem przetargu jest sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśnik, obręb Piaski w ewidencji gruntów i budynków oznaczonej jako działki nr: I. 697/10 o pow. 0,0426 ha; II. 697/12 o pow. 0,0709 ha i 697/17 o pow. 0,0974 ha o łącznej pow. 0,1683 ha; dla których Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1K/00021664/5. I. Działka oznaczona nr 697/10 o pow. 0,0426 ha, położona jest na terenie miasta Kraśnik, na osiedlu Piaski, w kwadracie ulic: Makowej, Al. Gen. R. Kuklińskiego, Św. Faustyny i Piaskowej, w bliskim sąsiedztwie dużego osiedla mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej oraz pasie zabudowy mieszkalno-usługowej rozciągającej się wzdłuż ul. Urzędowskiej – głównej ulicy miasta, w odległości około 1,4 km od centrum dzielnicy i miasta. Otoczenie działki od strony północnej stanowi - pas drogowy Al. Gen. R. Kuklińskiego, od strony wschodniej – tereny zieleni, działka niezagospodarowana, od strony południowej – droga osiedlowa nieurządzona, od strony zachodniej – pas drogowy ul. Makowej. Dojazd do działki z ul. Makowej. Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta, długa i wąska, w najszerszym miejscu nie przekraczająca 8 m, niezagospodarowana, aktualnie stanowi tereny zieleni niskiej z pojedynczymi samosiejkami drzew i krzewów. W pobliżu przebiega linia elektroenergetyczna, wodociągowa, ciepłownicza. - cena wywoławcza nieruchomości - 70 971,00 zł brutto - wysokość wadium - 7 097,10 zł - wysokość postąpienia nie mniej niż - 710,00 zł II. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek oznaczonych nr: 697/12 o pow. 0,0709 ha i 697/17 o pow. 0,0974 ha o łącznej pow. 0,1683 ha, położona jest na terenie miasta Kraśnik, na osiedlu Piaski, w kwadracie ulic: Makowej, Al. Gen. R. Kuklińskiego, Św. Faustyny i Piaskowej, w bliskim sąsiedztwie dużego osiedla mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej oraz pasie zabudowy mieszkalno-usługowej rozciągającej się wzdłuż ul. Urzędowskiej – głównej ulicy miasta, w odległości około 1,4 km od centrum dzielnicy i miasta. Otoczenie działki nr 697/12 od strony północnej i południowej stanowią – drogi osiedlowe nieurządzone, od strony wschodniej tereny zieleni, działki niezagospodarowane, od strony zachodniej – pas drogowy ul. Makowej. Dojazd do działki z ul. Makowej. Działka o kształcie wieloboku, długa i wąska w najszerszym miejscu nie przekraczająca 11 m, niezagospodarowana, aktualnie stanowi tereny zieleni niskiej z pojedynczymi samosiejkami drzew i krzewów. W pobliżu przebiega linia elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa i ciepłownicza. Otoczenie działki nr 697/17 od strony północnej stanowi – droga osiedlowa nieurządzona, od strony wschodniej – działka w części zabudowana zespołem garaży tzw. blaszaków, w części zaś niezagospodarowana, tereny zieleni, od strony południowej - pas drogowy ul. Piaskowej, od strony zachodniej – pas drogowy ul. Makowej. Dojazd do działki z ul. Makowej i ul. Piaskowej zjazd nieurządzony. Działka o kształcie wieloboku, długa i wąska w najszerszym miejscu nie przekraczająca 11 m, niezagospodarowana, aktualnie stanowi tereny zieleni niskiej z pojedynczymi samosiejkami drzew i krzewów. W pobliżu przebiega linia elektroenergetyczna, wodociągowa i ciepłownicza, ponadto przez działkę wzdłuż granicy zachodniej przebiega linia gazowa oraz w części południowej w poprzek przecina ją linia wodociągowa. - cena wywoławcza nieruchomości - 290 772,00 zł brutto - wysokość wadium - 29 077,20 zł - wysokość postąpienia nie mniej niż - 2 910,00 zł 1. Sprzedaż na dzień ogłoszenia przetargu objęta jest podatkiem VAT stawka 23%. 2. W dziale III księgi wieczystej nr LU1K/00021664/5 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami. 3. Działki nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. 4. Brak planu miejscowego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik przedmiotowe działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 5. Przetarg odbędzie się w dniu 29.10.2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Kraśnik przy ul. Lubelskiej 84, III piętro pokój nr 316 (sala konferencyjna). 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ustalonej wyżej wysokości najpóźniej do dnia 22.10.2020 r. 7. Wadium powinno być wpłacone przelewem na konto Urzędu Miasta Kraśnik Nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424 z adnotacją „Przetarg na sprzedaż działek nr…, obręb Piaski”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasta Kraśnik. 8. Komisja przetargowa nie później niż 3 dni przed przetargiem, stwierdza w formie protokołu, wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 9. Uczestnik przetargu musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. 10. Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji. 11. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Cudzoziemiec winien posiadać pisemną zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości. 12. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami w formie aktu notarialnego (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 13. Osoba fizyczna (będąca w związku małżeńskim) chcąca uczestniczyć w przetargu winna przedstawić komisji przetargowej zgodę współmałżonka (w formie oświadczenia) na wzięcie udziału w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. 14. Osoba, która w wyniku przetargu zostanie ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży zobowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią do podpisania umowy notarialnej. 15. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, iż może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. 16. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 17. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 18. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 19. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywoła trzykrotnie ostatnią najwyżej zaoferowaną cenę i zamknie przetarg a następnie ogłosi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 20. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 21. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia podlegają zwrotowi jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu. 22. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, jeden przekazany zostanie do notariusza jako podstawa do sporządzenia aktu notarialnego, jeden natomiast pozostaje w aktach sprawy. 23. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości. 24. Komisja przetargowa przedstawi Burmistrzowi Miasta protokół z przetargu wraz z jego rozstrzygnięciem. 25. Burmistrz Miasta Kraśnik jest obowiązany zawiadomić nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży działki najpóźniej w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 26. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed zawarciem notarialnej umowy kupna – sprzedaży. Cała kwota powinna być na koncie w dniu podpisania umowy notarialnej. 27. Uczestnik przetargu przedłoży Komisji przetargowej oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. 28. Wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają nabywcę. 29. Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, Burmistrz Miasta Kraśnik może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 30. Burmistrz Miasta Kraśnik może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu. 31. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Burmistrza Miasta Kraśnik za pośrednictwem komisji przetargowej. 32. W sprawach nieunormowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1490). 33. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: wykaz nieruchomości zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kraśnik w dniach od 03.08.2020 roku do dnia 24.08.2020 roku oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta, BIP. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na stronie www.monitorurzedowy.pl wydanie nr 216/2020 z dnia 03.08.2020 r. Przesłano także do Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o. o. – zarządcy nieruchomości komunalnych, jak również do siedziby Starostwa Powiatowego w Kraśniku. 34. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczane na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 84, Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 75A oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kraśnik, www.krasnik.eu, oraz www.monitorurzedowy.pl. 35. Możliwe jest okazanie nieruchomości przez Sprzedającego osobom zainteresowanym, po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin. 36. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych,(RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO w załączeniu klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 37. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, uzyskać można w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik, 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 84, II piętro pokój nr 215, tel. 81 825-15-52 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.krasnik.eu. W załączeniu: 1. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3795 2. Mapa zasadnicza: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3796 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3797 4. Oświadczenie: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3798 Kontakt: Urząd Miasta Kraśnik tel: 81 825-15-52 sekretariat@krasnik.um.gov.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 14

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.