Sprzedam działkę - KRAŚNIK
CENA OFERTY - 600 000 zł
Cena za m² - 117,32 zł

Sprzedam Działkę
gmina Kraśnik
powiat kraśnicki
woj. lubelskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 5 114 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ MIASTA KRAŚNIK o g ł a s z a pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Nadstawnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 445/2 o pow. 0,5114 ha, obręb Budzyń, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1K/00041954/1 1. Nieruchomość zlokalizowana jest w woj. Lubelskim, w powiecie kraśnickim, w miejscowości Kraśnik przy ul. Nadstawnej w obrębie Budzyń. Od strony zachodniej i północnej działka graniczy z działką nr 442, na której od strony zachodniej jest urządzony parking, wyłożony kostką betonową. Od strony wschodniej i południowej wzdłuż granicy z działką nr 231/8 płot betonowy. Teren płaski, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym, murowanym z cegły ceramicznej palonej na zaprawie wapiennej – pozostałość po dawnym folwarku Zamoyskich. Budynek zlokalizowany jest w południowo – wschodniej części działki na osi północ – południe. Całkowita długość budynku 26,20 m, szerokość – 11,80 m, pow. użytkowa 287 m2, kubatura 4267 m3, wysokość 8,80 m. Budynek posiada jedno pomieszczenie z dwoma bramami – od strony południowej i zachodniej. Budynek otynkowany z zewnątrz. Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa słupowo – płatwiowa wsparta na ścianach zewnętrznych i dwóch rzędach słupów, pokryta eternitem. Okienka w budynku małe z nadprożami łukowymi. Konstrukcja dachu częściowo zniszczona. Ściany miejscami wykazują powierzchniową korozję cegły i zaprawy, widoczne zawilgocenia, znaczne ubytki tynku, pęknięcia w murze zewnętrznym. Stolarka okienna oraz bramy zniszczona. Na tynku widoczne pozostałości instalacji elektrycznej, na dachu wspornik po linii napowietrznej doprowadzającej energię elektryczną. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, niekompletne w złym stanie technicznym. Na budynku pozostałości po instalacji odgromowej. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Budynek od kilkunastu lat jest nieużytkowany. Brak świadectwa energetycznego dla przedmiotowego budynku. Pozostała cześć działki to teren nieurządzony, niezabudowany, porośnięty trawą. Na nieruchomości znajduje się kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz skrzynki 2-ZK1 do rozdziału energii elektrycznej. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem Bz - tereny rekreacyjno – wypoczynkowe. Na terenie nieruchomości znajdują się: sieć niskiego napięcia, instalacja wodociągowa. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne, sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi sportu i rekreacji – US/UT z podstawowym przeznaczeniem terenu pod realizację obiektów i urządzeń usług sportu, turystyki, rekreacji wraz z niezbędnym zapleczem techniczno – sanitarnym, hotelarstwa, obiektów gastronomicznych itp., działka znajduje się w strefie podmiejskiej. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w celu zagospodarowania jej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik. 3. W dziale III księgi wieczystej nr LU1K/00041954/1 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością o treści: na działce nr 442 nieodpłatna służebność gruntowa - polegająca na prawie przechodu i przejazdu drogą szerokości trzech metrów, biegnąca począwszy od granicy z działką nr 120/2 wzdłuż działki nr 442 przy granicy z działką nr 121/7, aż do granicy z działką nr 121/6 ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 121/7. 4. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 5. Na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kraśnik, położonej w Kraśniku przy ul. Nadstawnej, obręb Budzyń w ewidencji gruntów oznaczonej nr 442 ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu urządzoną drogą o szerokości pięciu metrów, biegnącą począwszy od drogi publicznej ul. Nadstawnej przy parkingu wzdłuż działki oznaczonej nr 231/8 położonej w Ośrodku Wyżnica, gmina Kraśnik na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 445/2, w wysokości – 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). Opłata jest jednorazowa. 6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 600 000,00 zł netto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100). 7. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej i stanowi kwotę - 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 8. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. 9. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 10. Warunkiem udziału w przetargu jest: a) złożenie w terminie do dnia 30.09.2020 r. pisemnej oferty, sporządzonej zgodnie z pkt 12, w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż działki nr 445/2, obręb Budzyń - nie otwierać przed terminem przetargu otwarcia ofert" (decyduje data wpływu do Urzędu). Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Urząd Miasta Kraśnik, Wydział Gospodarki Mieniem, Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, Przetarg ofertowy na sprzedaż działki nr 445/2, obręb Budzyń i przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik przy ulicy Lubelskiej 84, 23-204 Kraśnik. b) wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt 7, wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Kraśnik Nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424 z adnotacją „Przetarg na sprzedaż działki nr 445/2, obręb Budzyń” w terminie do dnia 30.09.2020 roku. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasta Kraśnik. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty. 11. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 07.10.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84, 23-204 Kraśnik, przy ul. Lubelskiej 84, III piętro pokój nr 316 (sala konferencyjna). 12. Pisemna oferta powinna zawierać: - dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego; - datę sporządzenia oferty; - numer telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu; - oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; - oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza i sposób jej zapłaty; - koncepcję zagospodarowania nieruchomości. Koncepcja musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedstawiona na kopii mapy w skali 1:500 wraz z opisem lub wizualizacją. 13. Przetarg składa się z części: jawnej i niejawnej. 14. W części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 15. Komisja przetargowa: - podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium; - dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert; - przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów; - weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu; - zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu; - zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 16. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert. 17. Kryterium wyboru oferty: a) Cena nieruchomości netto – 75 pkt; b) Koncepcja zagospodarowania nieruchomości – 25 pkt; Szczegółowe dane dotyczące oceny kryterium zawarte są w regulaminie przetargu. 18. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu. 19. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca. 20. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 21. Koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości. 22. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 23. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu. 24. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 25. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 26. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 27. Oferent, który wygra przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu, na konto Urzędu Miasta Kraśnik Nr 43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 Banku PKO S.A. przed zawarciem aktu notarialnego tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagalna kwota znajduje się na rachunku. 28. Nabywcy, który nie uiści ceny nabycia nieruchomości w terminie, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi. 29. Cudzoziemiec może brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. 30. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, iż może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej. 31. Burmistrz Miasta Kraśnik zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 32. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Burmistrza Miasta Kraśnik za pośrednictwem komisji przetargowej. 33. Nabywca i jego następca prawny zobowiązany będzie do zapłaty na wezwanie Gminy Miasto Kraśnik kary umownej w wysokości 10% ceny sprzedaży nieruchomości, jeżeli jej nie zabuduje w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z przeznaczeniem w palnie zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik. Za następne lata kara podlega zwiększeniu o dalsze 10% ceny sprzedaży do upływu 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 34. Nabywca zobowiązany będzie do poddania się egzekucji wprost z aktu notarialnego – umowy kupna sprzedaży, na podstawie przepisu art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.), w zakresie obowiązku zapłaty należności z tytułu kar umownych na rzecz Gminy Miasto Kraśnik do kwoty oznaczonej w akcie notarialnym odpowiadającej 30% ceny sprzedaży, przy czym Gmina Miasto Kraśnik jako wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie najpóźniej do 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 35. W celu zabezpieczenia zapłaty należności z tytułu kary umownej, akt notarialny – umowa kupna sprzedaży stanowić będzie podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia z tytułu kary umownej w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. 36. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: wykaz nieruchomości zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kraśnik w dniach od 10.06.2020 roku do dnia 01.07.2020 roku oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta, BIP. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na stronie www.monitorurzedowy.pl wydanie nr 162/2020 z dnia 10.06.2020 r. Przesłano także do Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o. o. – zarządcy nieruchomości komunalnych, jak również do siedziby Starostwa Powiatowego w Kraśniku. 37. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczane na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 84, Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego w Kraśniku 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 75A oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kraśnik, www.krasnik.eu, oraz www.monitorurzedowy.pl. 38. W sprawach nieunormowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1490). 39. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych,(RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 RODO w załączeniu klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 40. Możliwe jest okazanie nieruchomości przez sprzedającego osobom zainteresowanym, po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin. 41. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu, uzyskać można w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik, 23-200 Kraśnik ul. Lubelska 84, II piętro pokój nr 215, tel. 81 825-15-52 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie www.krasnik.eu. W załączeniu: 1. Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3591 2. Mapa zasadnicza: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3592 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3593 4. Wzór oferty: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3594 5. Regulamin i warunki przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3595 Kontakt: Urząd Miasta Kraśnik tel: 81 825-15-52 sekretariat@krasnik.um.gov.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 42

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.