Sprzedam działkę - LĄDEK-ZDRÓJ
CENA OFERTY - 125 000 zł
Cena za m² - 912,41 zł

Sprzedam Działkę
gmina Lądek-Zdrój
powiat kłodzki
woj. dolnośląskie
Dodano 25 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 137 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


W lewym górnym rogu dokumentu pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju Ogłoszenie Nr IF.6840.38.2020.403 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 10 lipca 2020 r. o IX przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lądku-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 15a Burmistrz Lądka Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój. Lp.: 1. Położenie nieruchomości: ul. Tadeusza Kościuszki 15a Nr działki: 348/7 Obręb: obręb Stary Zdrój Powierzchnia: 137 m2 Księga Wieczysta: SW1K/00050223/3 Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Lądku-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 15a, oznaczona geodezyjnym numerem działki 348/7 (AM-10), obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,0137 ha, (klasoużytek:B) zabudowana budynkiem mieszkalnym. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00050223/3. Dane techniczne budynku: 1) powierzchnia użytkowa budynku: 154,85 m2,pow. parteru: 59,80 m2, pow. I piętra: 61,95 m2, pow. poddasza: 33,10 m2 (h < 2,20m) 2) ilość kondygnacji nadziemnych: dwie + poddasze użytkowe, 3) podpiwniczenie: brak, 4) ściany: murowane z cegły i kamienia, 5) stropy: drewniane, belkowe, nad parterem część sklepienia Kleina, 6) schody: drewniane, policzkowe, zabiegowe, 7) dach: więźba dachowa drewniana belkowa, dach płaski kryty papą na deskach, 8) elewacja: tynki nakrapiane cementowo-wapienne z licznymi ubytkami, 9) wyposażenie w instalacje: instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna, brak instalacji gazowej. Budynek do remontu, w bardzo złym stanie technicznym. Dla przedmiotowego budynku nie zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 213). Cena wywoławcza: 125 000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium: 7 000,00 zł Przeznaczenie nieruchomości: Teren, na którym znajduje się budynek, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr XLIV/299/13 z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju "Stary Zdrój obszar A - Lasy" część nr 2" (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 564) oznaczony jest symbolem 8 MU - A - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej, zachowanie warunków i ograniczeń strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, dla której obowiązują przepisy odrębne. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie znajdującym się w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej. Teren ten podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych: ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, a także obowiązują na nim wymogi wynikające z przepisów w/w ustawy oraz Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój. Pełny tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na stronie: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,996,idmp,51,r,r Uwagi: 1) Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Lądek Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. 2) Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą. Podatek VAT Sprzedaż lokalu jest zwolniona od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 ze zm.) w związku z tym, że od zasiedlenia lokalu upłynęło więcej niż dwa lata. Obciążenia Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno - prawne osób trzecich. Nieruchomość nie była przedmiotem umów zobowiązaniowych, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem. Koszty umowy Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz z podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę. Procedura sprzedaży Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój przy ul. Rynek 31, od 10 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r., a także będzie ono podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie codziennej www.monitorurzedowy.pl oraz zamieszczenie na stronach internetowych tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce-Nieruchomości komunalne oraz na stronie www.ladek.pl w zakładce – Oferty inwestycyjne/ nieruchomości na sprzedaż. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się, aby jego uczestnik zapoznał się z przedmiotem przetargu. Nieruchomość można obejrzeć po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z Lądeckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. z/s przy ul. Fabrycznej Nr 7a w Lądku-Zdroju. Numer telefonu 573 332 980. Terminy poprzednich przetargów: 12 marca 2019 r. – I ustny przetarg nieograniczony, 30 kwietnia 2019 r. – II ustny przetarg nieograniczony, 18 czerwca 2019 r. - III ustny przetarg nieograniczony, 27 sierpnia 2019 r.- IV ustny przetarg nieograniczony, 22 października 2019 r., - V ustny przetarg nieograniczony, 12 grudnia 2019 r. – VI ustny przetarg nieograniczony- odwołany dnia 12 listopada 2019 r., 16 stycznia 2020 r. – VII przetarg nieograniczony, 4 marca 2020 r. – VIII przetarg nieograniczony. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ dnia 17 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój pokój nr 26, II piętro o godz. 11:00 Cena wywoławcza wynosi: 125 000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium: 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100) Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1 250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w GBS w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju nr konta 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060 w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2020 r.- włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg – ul. Kościuszki 15a”. 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Lądek-Zdrój, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. 3. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej. 4. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków zaleca się przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.). 7. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. 8. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 9. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Lądka- Zdroju w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. 10. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu. Burmistrz Lądka-Zdroju zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. 11. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 12. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 07:30 – 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31, pokój nr 24, tel. 74 811 78 76, przetargi@ladek.pl. W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści: „Burmistrz Lądka-Zdroju mgr Roman Kaczmarczyk ” – podpis nieczytelny. Informację wytworzył: Justyna Pożarycka Informację zweryfikował: Jolanta Pelczarska-Malk Data wytworzenia: 10.07.2020 r. SZKIC PARTERU SZKIC I PIĘTRA SZKIC PODDASZA Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój tel: 74/811 78 76 przetargi@ladek.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 7

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.