Sprzedam działkę - ŁAZISKA GÓRNE
CENA OFERTY - 72 200 zł
Cena za m² - 87,62 zł

Sprzedam Działkę
gmina Łaziska Górne
powiat mikołowski
woj. śląskie
Dodano 21 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 824 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY SKOWRONKÓW Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXI/198/20 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków Burmistrz Miasta Łaziska Górne Ogłasza Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych: Powyższe ceny wywoławcze zostały ustalone na podstawie operatów szacunkowych z dnia 6 maja 2020 roku sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Uwaga! Wylicytowana cena zakupu każdej działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności. Działki będące przedmiotem przetargu znajdują się w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków, arkusz mapy 2, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00062280/2 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną A59MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2222/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, zadarniona, położona przy wydzielonej geodezyjnie wewnętrznej drodze dojazdowej z dostępem do ulicy Skowronków utwardzonej kostką brukową. Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu, korzystny do zabudowy i zagospodarowania. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2223/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, zadarniona, o regularnym kształcie czworoboku. Działka narożna z dostępem do wewnętrznej drogi dojazdowej nieutwardzonej oraz do drogi publicznej ul. Skowronków o nawierzchni utwardzonej kostką brukową. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2226/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, zadarniona, położona przy wydzielonej geodezyjnie wewnętrznej drodze dojazdowej z dostępem do ulicy Skowronków utwardzonej kostką brukową. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2227/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, zadarniona, o regularnym kształcie czworoboku. Działka narożna z dostępem do wewnętrznej drogi dojazdowej nieutwardzonej oraz do drogi publicznej ul. Skowronków o nawierzchni utwardzonej kostką brukową. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2020 roku o godzinie: 10:00 na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącej się na pierwszym piętrze w budynku przy Placu Ratuszowym 1 w Łaziskach Górnych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 28 lipca 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Skowronków – działka nr………”(Proszę wpisać wybrany numer działki). Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami). Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 13 maja do 3 czerwca 2020 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 24 czerwca 2020 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków Zgodnie z §6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) Burmistrz Miasta Łaziska Górne Ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków I. Oznaczenie nieruchomości II. Termin i miejsce przetargu: 3 sierpnia 2020 roku, Sala Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, godzina 10:00. III. Wysokość wadium: 8 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości. IV. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności. V. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych Plac Ratuszowy 1, ulica Energetyków 5, strona internetowa Monitora Urzędowego, strona internetowa Urzędu Miasta Łaziska Górne oraz Biuletyn Informacji Publicznej bip.laziska.pl zakładka „Gospodarka nieruchomościami”. VI. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych ul. Energetyków 5 (pokój nr 4 lub 6) tel. 32 324-80-38 (37). Kontakt: Urząd Miasta Łaziska Górne tel: 32 324 80 38 mk@laziska.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 13

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.