Sprzedam działkę - LEGNICA
CENA OFERTY - 344 500 zł
Cena za m² - 38,31 zł

Sprzedam Działkę
gmina Legnica
woj. dolnośląskie
Dodano 19 dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 8 993 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY w Przetargu nieograniczonym TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59–220 Legnica NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073321 ZAPRASZA do przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki oznaczonej nr ewidencyjnym 107/2, o powierzchni 8993 m², położonej w Legnicy, obręb Piekary Wielkie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/00046042/6. Sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki o nr ewidencyjnym 107/2 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., nieodpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A., posadowionych na sprzedawanej działce. Cena wywoławcza: 344 500,00 zł netto + należny podatek VAT (słownie złotych: trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset 00/100) Termin i miejsce składania ofert: 15.10.2020r. godz. 09:00 w kancelarii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy przy ul. Partyzantów 21 w Legnicy. Kopertę zawierającą ofertę można wysłać na adres Sprzedającego: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, Wydział Organizacji i Administracji, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica, w terminie składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii). Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w jednej, zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) Oferenta oraz oznaczyć w niżej wskazany sposób: „PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LEGNICY – DZIAŁKA NR 107/2, OBRĘB PIEKARY WIELKIE. Nie otwierać przed 15.10.2020r. godz. 10:00”. Kopertę zawierającą ofertę należy zaadresować: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59 - 220 Legnica. Wadium: do dnia 13.10.2020r. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 34 450,00 zł. przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, mBank nr 27 1140 1078 0000 4077 3100 2001, z adnotacją: „Wadium – zakup nieruchomości położonej w Legnicy – działki nr 107/2”. Za datę wniesienia Wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego. Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 15.10.2020r., godzina 10:00, siedziba TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, I piętro, sala nr 144. Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze, w godz.: od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu: (76) 88 99 581 lub 667 696 903. Oględzin nieruchomości można dokonać w piątki w godz.: 9:00 do 12:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod ww. numerem telefonu. Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej spółki www.tauron-nieruchomosci.pl oraz w siedzibie Spółki. I. Opis nieruchomości: Nieruchomość o nr ewidencyjnym 107/2 obręb Piekary Wielkie, położona jest w Legnicy na obrzeżach miasta, na terenie płaskim o kształcie zbliżonym do prostokąta, nieużytkowana. Powierzchnia działki wynosi 8993 m². Zlokalizowana w sąsiedztwie działek o charakterze rolnym. Działka nie jest ogrodzona. Dostęp komunikacyjny do działki bezpośredni od strony ul. Wrocławskiej. Na działce posadowione są napowietrzne linie SN. II. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy (uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIV/425/02 z dnia 28 stycznia 2002r., tj. uchwała Rady Miejskiej Legnicy Nr LI/553/18 z dnia 24 września 2018r.), działka nr 107/2, obręb Piekary Wielkie znajduje się w jednostce IN3 – inne obiekty infrastruktury technicznej. III. Dodatkowe informacje: Opodatkowanie podatkiem VAT: Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - działki oznaczonej nr ewidencyjnym 107/2 położonej w Legnicy, obręb Piekary Wielkie będzie opodatkowana stawką podatkową 23%. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo Oświadczenie Oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3779 Szczegółowe warunki prowadzenia przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3780 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/3781 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: (76) 88 99 581 stanislaw.zablotny@tauron-dystrybucja.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 15

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.