Sprzedam działkę - LIDZBARK WARMIŃSKI
CENA OFERTY - 425 637 zł
Cena za m² - 15,24 zł

Sprzedam Działkę
gmina Lidzbark Warmiński
powiat lidzbarski
woj. warmińsko-mazurskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 27 928 m2
Sposób optymalnego wykorzystania budownictwo przemysłowe
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA drugi przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej oznaczona w obrębie 1 numerem ewidencyjnym 13/159, o powierzchni 27928m2, zapisana jest w KW Nr OL1L/00014801/6. Cena wywoławcza: 425.637,50zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 50/100). Wysokość wadium: 45.000,00zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Lidzbark Warmiński zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2008, poz. 1562 ze zm.). Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: P.03 i P.04 Tereny przemysłu, baz i składów: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa przemysłowa, magazyny, obiekty służące funkcji składowania i magazynowania, 2) przeznaczenie uzupełniające: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, komunikacja wewnętrzna, miejsca postojowe, zieleń urządzona, elementy małej architektury, 3) zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) dopuszcza się łączenie terenów elementarnych w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej tych terenów w celu ich prawidłowego funkcjonowania, b) minimalna powierzchni działki budowlanej 0,5ha, c) wskaźnik intensywność zabudowy w przedziale od 0,30 do 0,95, d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki-0,80 e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni działki budowlanej, f) ilość kondygnacji nadziemnych - maksymalnie dwie; dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci dachowych 15° (±5°). Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 SIERPNIA 2020 ROKU O GODZ. 10:00 W SALI KONFERENCYJNEJ PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 06 sierpnia 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium (w wersji papierowej), dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec, chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz.1061 ze zm.). Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym), w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem mogą być wprowadzone dodatkowe opłaty oraz może być rozwiązana umowa notarialna. Nabywcy zobowiążą się, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty wynoszącej 25% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT. Pierwsza opłata roczna winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wynoszą 3% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT i są płatne co roku do dnia 31 marca, bez dodatkowego wezwania organu. Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana wraz ze zmianą wartości działki, nie częściej niż raz na 3 lata. Koszty związane z nabyciem ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warm. ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel.(89) 7678513, w godz. 8:00-15:00. Lidzbark Warmiński, dnia 25 czerwca 2020 roku. Miasto Lidzbark Warmiński położenie nieruchomości ulica Olsztyńska działka 1-13/159 Kontakt: Urząd Miasta Lidzbark Warmiński tel: 89 767 85 13 um@lidzbarkwarminski.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 36

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.