Sprzedam działkę - LIDZBARK WARMIŃSKI
CENA OFERTY - 85 464 zł
Cena za m² - 72,74 zł

Sprzedam Działkę
gmina Lidzbark Warmiński
powiat lidzbarski
woj. warmińsko-mazurskie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 1 175 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI Działka gruntu położona przy ulicy Nad Łyną, oznaczona w obrębie 8 numerem 150/8 o powierzchni 1175m2, zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014952/9. Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza: 85.464,00zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100) + 23% podatku VAT. Wysokość wadium wynosi: 9.000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). Działka ma dostęp do drogi publicznej – ul. Nad Łyną działka nr 8-180/1. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się wobec niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę. Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem MN.09 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe, budynek gospodarczo – garażowy, infrastruktura techniczna, zieleń, mała architektura. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000m2; 2) zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek mieszkalny na działce budowlanej plus jeden budynek gospodarczo-garażowy; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 4) maksymalna wysokość zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; jednak nie więcej niż 9,0m, dla budynku gospodarczo – garażowego nie więcej 6,0m; 5) geometria dachów: dachy dwuspadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale od 35o do 45o, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem; 6) kolorystyka dachów: odcienie czerwieni; 7) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,40; 8) minimalna i maksymalna intensywności zabudowy : 0,10 do 0,60; 9) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%; 10) miejsca postojowe należy lokalizować w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na jeden lokal mieszkalny; 11) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 SIERPNIA 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, UL. RATUSZOWA 5 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz umowę spółki i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat. Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych. Koszt wznowienia granic oraz ewentualnej wycinki drzew ponosi nabywca. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wylicytowana kwota wraz z należnym podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pok. 5, tel. 89 7678513. Lidzbark Warmiński, dnia 25 czerwca 2020 roku. Położenie działki: ul. Nad Łyną obręb 8 działka nr 150/8 Kontakt: Urząd Miasta Lidzbark Warmiński tel: 89 767 85 13 um@lidzbarkwarminski.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 39

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Monika
Zobacz ogłoszenia użytkownika
AMK Portal Sp. z o.o.