Sprzedam działkę - NAGAWKI
CENA OFERTY - 14 468 000 zł
Cena za m² - 643,02 zł

Sprzedam Działkę
gmina Dmosin
powiat brzeziński
woj. łódzkie
Dodano 30+ dni temu
Sprzedam działkę - rodzaj ogłoszenia

Grunt/działka

Powierzchnia gruntu 22 500 m2
Sposób optymalnego wykorzystania nieokreślony
Lokalizacja przybliżona

Opis nieruchomości


Kontakt telefoniczny: 660526085 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LD1B/00038456/9 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Piotr Niestrata Kancelaria Komornicza Nr II w Brzezinach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach mającego siedzibę przy Waryńskiego 32 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 233, 234, obręb ewidencyjny 30, o łącznej powierzchni 2,2461 ha wraz z prawem własności budynków ośrodka szkoleniowowypoczynkowego z zapleczem restauracyjnym i gastronomicznym „Żywy Skansen – Centrum Folkloru Polskiego” położonych w Nagawkach, gmina Dmosin. Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1B/00038456/9. Prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej przysługuje w całości Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego numer rep A 2299/2010 z dnia 28 maja 2010 roku oraz umowy przeniesienia własności zawartej w formie aktu notarialnego numer rep. A 2767/2010 z dnia 02 lipca 2010 roku. Dojazd do nieruchomości z drogi gminnej. UWAGA. W dziale III księgi wieczystej LD1B/00038456/9 istnieje ograniczone prawo rzeczowe w postaci : Nieopłatna na czas nieokreślony służebność przesyłu przez działki nr 233 i 234 pasem terenu o szerokości 1 metra współosiowo wzdłuż trasy przebiegu linii kablowej i jednego metra wokół słupa krańcowego linii napowietrznej 15 KV, zlokalizowanego zgodnie z załącznikiem graficznym z prawem swobodnego dostępu dla prowadzenia prac eksploatacyjnych , remontowych i modernizacyjnych na rzecz PGE Dystrybucja Łódź -Teren Spółki Akcyjnej Suma oszacowania wynosi 14 468 000,00zł netto (z uwzględnieniem umowy dzierżawy określonej na kwotę 12 264 000,00zł na dzień sporządzenia operatu szacunkowego), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 645 333,00 zł. Cena nie zawiera podatku VAT Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 446 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA 96 10501461 1000 0092 4230 6802 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów Komornik Sądowy Piotr Niestrata Kontakt tel. 660 526 085. Kontakt: Kontakt telefoniczny tel: 666971383 biuro@120portali.pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
Wyświetleń: 35

Chcesz dowiedzieć się więcej o ogłoszeniu?

Ewa
Zobacz ogłoszenia użytkownika
Mediskin sp. z o.o.